موضوعات = بیماریهای قارچی
تعداد مقالات: 175

1 ارزیابی مقاومت 58 رقم تجاری گندم نسبت به بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم ناشی از قارچFusarium culmorum در شرایط گلخانه و مزرعه
محمد رضوی؛ مکامه مهدوی امیری*؛ داریوش صفایی
مشاهده مقاله

2 ارزیابی واکنش ارقام تجاری و لاین های پیشرفته گندم نسبت به بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم ناشی از قارچFusarium pseudograminearum در شرایط گلخانه
مکامه مهدوی امیری*؛ محمد رضوی؛ داریوش صفایی
مشاهده مقاله

3 ررسی خلاء عملکردی ناشی از خسارت بیماری فوزاریوم سنبله درارقام دیم وآبی گندم نان.
هنگامه آخوندرادکانی*؛ حسن سلطانلو؛ سیده ساناز رمضانپور؛ نجیب اله مازندرانی؛ راضیه قربانی؛ مجتبی ال خان
مشاهده مقاله

4 اثر بازدارندگی عصاره‌ی آبی برگی خارمریم، کاج کاشفی، زربین، گردو و زیتون بر قارچ بیمارگر لکه‌برگی بیپولاریسی سورگوم (Bipolaris sorghicola) در شرایط آزمایشگاهی
منصوره مهاجر*؛ امیر ذوالفقاری؛ افسانه گران
مشاهده مقاله

5 اثر بازدارندگی عصاره‌ی آبی برگی خارمریم، کاج کاشفی، زربین، گردو و زیتون بر قارچ بیمارگر لکه‌قهوه‌ای معمولی جو (Helminthosporium sativum) در شرایط آزمایشگاهی
منصوره مهاجر*؛ امیر ذوالفقاری؛ افسانه گران
مشاهده مقاله

6 تأثیر دو جدایه Trichoderma harzianum بر فعالیت‌های بیوشیمیایی و آنزیمی دو پایه پسته آلوده به پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه
سکینه جمالی*؛ ناصر پنجه که؛ امیر حسین محمدی
مشاهده مقاله

7 گزارش بیماری زایی Truncatella angustata روی انگور در استان لرستان
میترا امیدی نسب*؛ مجید جوادی؛ سمیه بازگیر
مشاهده مقاله

8 تأثیر دو جدایه Trichoderma harzianum بر پارامترهای رشدی و تغذیه ای دو پایه پسته آلوده به پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه
سکینه جمالی*؛ ناصر پنجه که؛ امیر حسین محمدی
مشاهده مقاله

9 بررسی تاثیر برخی نمک های شیمیایی در کنترل بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه خیار ناشی از قارچ Fusarium oxysporum در شرایط گلخانه
زینب میرزاده آبگرمی*؛ موسی نجفی نیا؛ حسام الدین رمضانی
مشاهده مقاله

10 ارزیابی اثر تنش شوری و دما بر رشد گونه های قارچ بیوکنترلی تریکودرما در شرایط آزمایشگاهی
نوشین درخشان*؛ حسین علایی؛ روح الله صابری ریسه؛ ابراهیم صداقتی؛ اصغر رحیمی
مشاهده مقاله

11 فعالیت ضدقارچی عصاره‌ی آبی قارچ کلاهک‌دار شی‌تاکه (Lentinula edodes) علیه اُاُمیست بیمارگر Phytophthora infestans (Mont.) de Bary در شرایط آزمایشگاهی
فاطمه کلبادی*؛ امیر ذوالفقاری؛ شهروز حبیبی کوتنایی
مشاهده مقاله

12 بررسی کارآیی برخی از جدایه‌‌های تجاری وبومی Bacillus subtilisدرممانعت از رشدFusarium oxysporum f.sp. tuberosiعامل پژمردگی آوندی سیب‌زمینی
محمد کشمیری قرقی*؛ مهدی جهانی؛ مجتبی مرادزاده اسکندری؛ فاطمه آزاددیسفانی
مشاهده مقاله

13 معرفی Cryptococcus adeliensis به عنوان عامل شانکر درختان میوه هسته‌دار در استان آذربایجان غربی
شهاب بایزیدی*؛ اکبر شیرزاد؛ وحید فلاح زاده؛ علیرضا علیزاده
مشاهده مقاله

14 ارزیابی بیماریزایی جدایه‌های Pyrenophora graminea و واکنش ارقام جو
بیتا باباخانی*؛ عبداله احمدپور؛ محمد جوان نیکخواه
مشاهده مقاله

15 بررسی گروه‌های سازگار میسلیومی Sclerotium rolfsii در شمال ایران
زهرا مهری بیجاری*؛ سید اکبر خداپرست؛ صدیقه موسی نژاد؛ علی اعلمی
مشاهده مقاله

16 بررسی توان تولید آنزیم های خارج سلولی توسط گونه های جنسAspergillus
سارا مهدیان*؛ دوستمراد ظفری
مشاهده مقاله

17 معرفی چند گونه قارچ همراه کلزا از استان لرستان
مریم میردریکوند*؛ مصطفی درویش نیا
مشاهده مقاله

18 گزارش‌ دوگونه‌ از خانواده Botryosphaeriaceae در نهالستانهای گیلان
سید اکبر خداپرست*؛ مهسا جوان نیکخواه
مشاهده مقاله

19 عکس العمل ارقام جدید چغندرقند پاییزه نسبت به بیماری لکه برگی(Cercospora beticola Sacc) در استان خوزستان
سیدباقر محمودی*؛ مصطفی حسین پور؛ محمد حسین عزیزپور؛ محمد سعید حسنوندی
مشاهده مقاله

20 ارزیابی اثر القای مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی و افزایش میزان رشد گیاه گندم با استفاده از قارچ اندوفیت Piriformospora indica و باکتری Pseudomonas protegens
جواد اشرفی*؛ ولی اله بابایی زاد؛ سیده ساناز رمضانپور
مشاهده مقاله

21 کنترل بیولوژیکی قارچ Phoma lingam عامل ساق سیاه کلزا، با Trichoderma harzianum و Trichoderma atroviridae
رحیمه اکبری*؛ فاختک طلیعی؛ زهرا وکیلی
مشاهده مقاله

22 قارچ های بیمارگر شاخه و تنه همراه با شانکر و سرخشکیدگی درختان زرشک (L. Berberis vulgaris) در ایران
ناهید اسمعیلی*؛ حمید محمدی؛ حسین علایی
مشاهده مقاله

23 جداسازی و شناسائی مولکولی گونه Ectophoma multirostrata از گیاه زینتی Catharanthus roseus
ریحانه لرکی*؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ رضا فرخی نژاد
مشاهده مقاله

24 شناسایی عوامل ایجاد کننده لکه برگی‌ و سفیدک در مزارع سبزی و صیفی و گیاهان زراعی استان خوزستان
وحید کشاورز توحید*؛ محمد حامد قدوم پاریزی پور
مشاهده مقاله

25 تاثیر قارچ مایکوریز Glomus versiforme، باکتری آنتاگونیست Bacillus methylotrophicus و قارچ‌کش‌ کاربندازیم در کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی
نسرین پارسا*؛ علی ویانی؛ ناصر علی اصغرزاد
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه