اثر بازدارندگی عصاره‌ی آبی برگی خارمریم، کاج کاشفی، زربین، گردو و زیتون بر قارچ بیمارگر لکه‌برگی بیپولاریسی سورگوم (Bipolaris sorghicola) در شرایط آزمایشگاهی
XML
نویسندگان
1علی آباد - مزرعه کتول - دانش 12
2گرگان، شهرک فرهنگیان، خیابان 5، کوچه 36، پلاک 224، کد پستی: 4914843719
3گرگان، کمربندی، میدان معلم، شهرک فرهنگیان، خیابان پنجم، کوچه 36، پلاک 224، کد پستی: 4914843719
چکیده
بیماری لکه‌برگی بیپولاریسی یکی از مهم‌ترین بیماری‌های قارچی برگ سورگوم در مناطق کاشت است. هدف از این تحقیق، مطالعه‌ی اثر بازدارندگی از رشد پرگنه و کنیدیوم‌زایی عصاره‌ی آبی به‌دست آمده از برگ‌های خارمریم (Silybum marianum)، کاج کاشفی(Pinus longifolia)، زربین (Cupressus sempervirens var. horizontalis)، گردو (Juglans regia) و زیتون (Olea europea) بر قارچ بیمارگر لکه‌برگی بیپولاریسی سورگوم (Bipolaris sorghicola) در شرایط آزمایشگاهی بود. نمونه‌برگ‌ها در اواسط دوره‌ی گل‌دهی از هر گیاه جمع‌آوری و به‌وسیله‌ی تخته‌پرس و کاغذ روزنامه خشک شد. مقدار 10 گرم پودر خشک هر نمونه با 100 میلی‌لیتر آب مقطر استریل مخلوط و برای 24 ساعت در حمام آبی با دمای °С65 قرار گرفت. مخلوط‌ها به مدت 72 ساعت در یخچال با دمای °С4 قرار داده شد. پس از عبور مخلوط‌ها از کاغذ صافی، عصاره‌ی آبی با غلظت %100 به‌دست آمد. عصاره‌ها با استفاده از روش غذای مسموم با محیط کشت غذایی PDA (سیب‌زمینی- دکستروز- آگار) مخلوط شد. جداسازی و خالص‌سازی قارچ بیمارگر از نمونه‌برگ‌های سورگوم مبتلا به بیماری لکه‌برگی بیپولاریسی و جمع‌آوری شده از مزارع سورگوم منطقه‌ی گرگان انجام شد. تشتک‌های پتری با یک قرص mm 5 از حاشیه‌ی کشت هفت روزه‌ی قارچ بیمارگر تلقیح شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل، با دو فاکتور عصاره (پنج عصاره) و غلظت (صفر یا شاهد و %100) در قالب طرح کاملن تصادفی با ده تیمار و با چهار تکرار پیاده شد. میانگین رشد شعاعی پرگنه‌ در تشتک‌های پتری تیمار و شاهد بر روی محورهای مختصات عمود بر هم به‌صورت روزانه با خط‌کش میلی‌متری اندازه‌گیری شد. اندازه‌گیری رشد شعاعی تا زمانی که پرگنه‌ در تشتک پتری شاهد به‌طور کامل رشد یافت، ادامه پیدا کرد. درصد بازدارندگی از رشد پرگنه‌ برای هر عصاره با استفاده از فرمول ابوت محاسبه شد. نتایج حاصل از تجزیه‌ی واریانس داده‌های به‌دست آمده نشان داد، بین تیمارهای مورد آزمایش اختلافی معنی‌دار در سطح آماری (p<0.01) وجود داشت. مقایسه‌ی میانگین تیمارها بر اساس آزمون LSD در سطح آماری (p<0.05) نشان داد، بیش‌ترین و کم‌ترین اثر بازدارندگی، به‌ترتیب به عصاره‌ی زربین (%43/79) و خارمریم (%60/6) تعلق داشت. کاج کاشفی و زیتون به‌ترتیب با %60/66 و %40/64 در یک گروه آماری و گردو، %40/34 در گروهی دیگر قرار گرفت. سوسپانسیون تهیه شده از پرگنه‌‌ی تیمارهای زربین، کاج کاشفی و زیتون با آب مقطر به کمک لام هموسیتومتر مورد مشاهده‌ی میکروسکوپیک قرار گرفت. نتایج نشان از عدم وجود کنیدیوم داشت. بنابراین، عصاره‌های آبی برگی زربین، کاج کاشفی و زیتون با غلظت %100 بر قارچ بیمارگر B. sorghicola در شرایط آزمایشگاهی، خاصیت ضدقارچی با بیش از %50 بازدارندگی و %100 ممانعت از کنیدیوم‌زایی داشت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Inhibitory effect of milk thistle, cheer pine, horizontal cypress, walnut and olive leaf leaf water extract on pathogenic fungus of sorghum Bipolaris leaf spot (Bipolaris sorghicola) in vitro
Authors
mansoore mohajer, Amir Zolfaghary, Afsaneh Gran
Abstract
Bipolaris Leaf spot disease is one of the most important sorghum leaf fungal diseases in planting regions. The aim of this research was the study of the inhibitory effect of colony growth and conidiogenesis of leaf water extracts obtained from milk thistle (Silybum marianum), cheer pine (Pinus longifolia), horizontal cypress (Cupressus sempervirens var. horizontalis), walnut (Juglans regia) and olive (Olea europea) on pathogenic fungus of sorghum Bipolaris leaf spot (Bipolaris sorghicola) in vitro. Leaves sample was collected of each plant in the middle of flowernig period and dehydrated using press board and newspapers. Amount of 10 grams of dry powder of each sample mixed with 100 mililiter sterilized distilled water and put in 65°С water bath for 24 hours. Mixtures were placed in refrigerator for 72 hours under 4°С temperature. After transmission of mixtures among filter paper, 100% concentration of water extract was prepared. Extracts were mixed with PDA (potato-dextrose-agar) culture medium using poisoned food method. Isolation and purification of pathogenic fungus from sorghum leaves samples infested by Bipolaris leaf spot disease was collected from sorghum farms in Gorgan region. Petri dishes were inoculated with a 5mm pill of seven day pathogenic fungus cultivation margin. The experiment was done factorial, using extract factor (five extracts) and concentration (zero or control and 100%), as completely randomized design with ten treatments and four replications. The average of colony radial growth in treatment and control Petri dishes on vertical coordinate axis was measured daily by milimeter ruler. Until colony completely grew up in control Petri dishes, radial growth measurement countinued. The percent of colony growth inhibitory for each extract was calculated using Abbott's formula. The results of analysis of data variance showed that there was a significant difference between experimentet treatments at statistical level (p0.01). Comparing the average treatments based on LSD test at statistical level (p0.05) showed that the most and the least inhibitory effect was respectively belonged to horizontal cypress (79.43%) and milk thistle (6.60%). Cheer pine (66.60%) and Olive (64.40%) stand in the same statistical group and walnut (34.40%) placed in another group. Suspension made of horizontal cypress, cheer pine and olive colony treatments was microscopic observed by distilled water and hemocytometer. The results showed that there were no conidium. Therefore, horizontal cypress, cheer pine and olive leaf water extracts with 100% concentration on B. sorghicola pathogenic fungus had antifungal property of more than 50% inhibitory and 100% conidiogenesis preventing in vitro.
Keywords
Keywords: Inhibitory, Milk thistle, Horizontal cypress, Olive, extract, Cheer pine, Walnut, Bipolaris sorghicola