برخی محورهای کنگره

گیاهپزشکی گیاهان زراعی و باغی

گیاهپزشکی درختان جنگلی 

مشکلات گیاهپزشکی دانه های روغنی

گیاهپزشکی، سلامت جامعه و محبط زیست

مدیریت مصرف آفتکشها در اکوسیستم های کشاورزی 

کنترل بیولوژیک آفات، بیمارگرهای گیاهی و علفهای هرز

مدیریت تلفیقی آفات و بیمارگرهای گیاهی در محصولات گلخانه ای

مشکلات گیاهپزشکی و گیاهپزشکان کشور در تحقیق و اجرا

آفات، بیماریها و علفهای هرز قرنطینه ای و نوظهور در کشور

بیوسیستماتیک و تنوع زیستی در گیاهپزشکی