دکتر بهمن پارسی
رئیس کنگره
استاد پژوهش- موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
پست الکترونیکی: parsi.bahman [at] gmail.com
دکتر کامران رهنما
دبیر اجرایی کنگره
دانشیار- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پست الکترونیکی: kamranrahnama1995 [at] gmail.com
دکتر محمدرضا رضاپناه
خزانه دار
دانشیار پژوهش- موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
پست الکترونیکی: rezapana [at] yahoo.com