دکتر بهمن پارسی
رئیس کنگره
استاد پژوهش- موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
پست الکترونیکی: parsi.bahman [at] gmail.com
دکتر کامران رهنما
دبیر اجرایی کنگره
دانشیار- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پست الکترونیکی: kamranrahnama1995 [at] gmail.com
رضا پوررحیم
دبیر کمیته علمی
دانشیار، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
پست الکترونیکی: pourrahim [at] yahoo.com
دکتر محمدرضا رضاپناه
خزانه دار
دانشیار پژوهش- موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
پست الکترونیکی: rezapana [at] yahoo.com
پرویز شیمی
دبیر تخصصی علوم علفهای هرز و نماینده آن انجمن
محقق
پست الکترونیکی: parvizshimi [at] yahoo.com
دبیر تخصصی آفات
حسین رنجبر
دبیر تخصصی آفات و نماینده انجمن حشره شناسی
دانشیار
پست الکترونیکی: hrap1388 [at] gmail.com
محمدرضا آصف
دبیز تخصصی قارچ شناسی و گیاه شناسی و نماینده انجمن قارچ شناسی
دانشیار
پست الکترونیکی: asef_iran [at] yahoo.com
علیرضا صبوری
دبیر تخصصی کنه شناسی و نماینده آن انجمن
استاد
پست الکترونیکی: saboori [at] ut.ac.ir
دبیر تخصصی بیماریهای گیاهی
زهرا تنها معافی
دبیر تخصصی بیماریهای گیاهی و نماینده آن انجمن
استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
پست الکترونیکی: tanhamaafi [at] yahoo.com
احمد خیری
دبیر تخصصی نماتدشناسی و نماینده آن انجمن
استاد، پردیس کشاورزی دانشگاه تهران.
پست الکترونیکی: kheiri.ahmad [at] gmail.com