1. جدول اطلاعات هزینه هتل ها
اطلاعات مربوط به خوابگاه ها، هتل ها و مهمان پذیرها برای استفاده شرکت کنندگان کنگره
2. دعوتنامه برای روسای محترم انجمن های عضو اتحادیه انجمن های علوم گیاهپزشکی ایران و نیز تعدادی از مدیران و صاحب نظران این حوزه
دعوتنامه برای روسای محترم انجمن های عضو اتحادیه انجمن های علوم گیاهپزشکی ایران و نیز تعدادی از مدیران و صاحب نظران این حوزه جهت کسب رهنمودها و نظرات تخصصی و بویژه جلب حمایت های مادی و معنوی برای برگزاری بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران (موضوع نامه شماره 201 مورخ 20 فروردین 1397 رئیس محترم اتحادیه انجمن های علوم گیاهپزشکی ایران جهت شرکت در جلسه مورخ 9 اردیبهشت 1397).(مشاهده متن دعوت نامه)
3. فهرست هتلهای قابل دسترس در محل برگزاری کنگره
4. اطلاعیه شماره 1
فراخوان شماره 1 بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران