ررسی خلاء عملکردی ناشی از خسارت بیماری فوزاریوم سنبله درارقام دیم وآبی گندم نان.
XML
نویسندگان
1شهرستان کردکوی خیابان شهید بهشتی بالاتر از مدرسه افضلی کوچه نارنجستان چهارم پلاک288
2داشیارﮔﺮوه اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت وﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی، داﻧﺸﮕﺎهﻋﻠﻮمﻛﺸﺎورزی وﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن،ایران
3دانشیار بخش بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
4خ چنگل ک سردار هشتم پ12
5دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی،داﻧﺸﮕﺎهﻋﻠﻮمﻛﺸﺎورزی وﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﻴﻌﻲﮔﺮﮔﺎنا ایران
61- داﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت وﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی،داﻧﺸﮕﺎهﻋﻠﻮمﻛﺸﺎورزی وﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﻴﻌﻲﮔﺮﮔﺎن،ایران
چکیده
بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم به عنوان از مهمترین بیماری‌های گندم در سراسر جهان است و یکی از مشکلات اساسی تولید گیاهان زراعی در کشور ما نیز اختلاف بین عملکرد واقعی کشاورزان و عملکرد قابل حصول (خلاء عملکرد) است. شناخت محدودیت‌های عملکرد می‌توانند محققان را در تلاش برای کاهش خلاء عملکرد یاری دهد. یکی از عمده‌ترین تنش‌های زنده محدودیت آفرین برای تولید گندم در مزارع قرار گرفته در نوار شمالی کشور مشرف به دریای خزر و نیز منطقه مغان، بیماری بلایت فوزاریومی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سنبله گندم یا FHB می‌باشد. این پژوهش به منظور ارزیابی خلاء عملکردی ناشی از خسارت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در ارقام مختلف گندم نان (شامل 21 رقم) مشتمل بر ارقام دیم و آبی رایج در منطقه شمال ایران و نیز چند رقم استاندارد بسیار متحمل و بسیار حساس، در سه تکرار انجام شد. یک محیط دارای تنش بیماری و یک محیط فاقد تنش بیماری است، که در محیط دارای تنش بیماری آلودگی مصنوعی با اسپورپاشی سنبله گندم با سوسپانسیون اسپور قارچ صورت گرفت و در محیط فاقد تنش از قارچ کش فالکون برای کنترل بیماری استفاده شد .پس از آن شاخص‌های عملکردی شامل وزن هزار دانه و عملکرد‌دانه اندازه‌گیری شد. تحلیل داده‌های عملکرد با استفاده از تجزیه مرکب نشان داد که از بین ارقام دیم مورد بررسی به ترتیب رقم قابوس و آفتاب در بین ارقام آبی رقم مروارید بهترین ارقام در واکنش به بلایت فوزاریومی سنبله بودند. در این بین ارقام قابوس و آفتاب با داشتن کمترین خلاء عملکردی مناسب کشت در مناطق با اپیدمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بلایت فوزاریومی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سنبله معرفی شدند.از نتایج این تحقیق ‌می‌توان در پیش‌برد تحقیقات اصلاحی در راستای شناسایی و اصلاح ارقام با کم‌ترین کاهش عملکرد در برابربیماری بلایت فوزاریومی سنبله استفاده کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Search for yield gap caused by the loss of Fusarium head blight blue dryland wheat cultivars.
Authors
hengameh akhund radkani, hassan soltanloo, sayedeh sanaz Ramezanpour, Najibollah Mazandarani, raziyeh ghorbani, mojtaba alkhan
Abstract
The Fusarium head blight. Wheat spike is one of the most important diseases of wheat in the world. One of the main problems of crop production in our country is the difference between farmers' actual yield and yieldable yield (yield gap). Understanding performance constraints can help researchers reduce their performance gap. One of the main living restrictions on wheat production in the fields located on the northern strip of the country overlooking the Caspian Sea, as well as Moghan area, is Fusarium spp. Wheat spp. Or FHB. This study was conducted to evaluate the functional vacuum caused by spit blight of Fusarium spike in different bread wheat cultivars (including 21 cultivars) including rainbow and blue currents in northern Iran, as well as several tolerant and highly sensitive standard cultivars in three replications Became An environment with disease stress and a disease-free environment, which was carried out in a stressed environment with wheat spike with spore suspension of fungi and in a non-stressed environment, Falcon has been used to control the disease. Subsequently, Functional including 1000-grain weight and yield of grain was measured. Analysis of performance data using compound analysis showed that among the cultivars of rainfed cultivars Qaboos and aftab, among the cultivars of Morvarid cultivar, the best cultivars were in response to Fusarium spike blight. In this regard, the cultivars Qaboos and Aftab have been identified as having the least suitable functional vacuum for cultivation in the areas with epidemic of Fusarium officinalis. From the results of this research, it is possible to carry out corrective research in order to identify and correct the cultivars with the least yield reduction in the equivalence of Fusarium haed blight.
Keywords
Fusarium head blight, yield gap, dry and irrigated wheat varieties