تأثیر دو جدایه Trichoderma harzianum بر پارامترهای رشدی و تغذیه ای دو پایه پسته آلوده به پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه
XML
نویسندگان
1سیستان بلوچستان- زابل- دانشگاه زابل- دانشکده کشاورزی- گروه گیاهپزشکی
2عضو هیات علمی بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
3رفسنجان، میدان شهید حسینی، پژوهشکده پسته
چکیده
بیماری گموز پسته که عامل آن Phytophthora drechsleri است یکی از مهمترین بیماری‌های پسته می باشد.یکی از شیوه‌های مبارزه بیولوژیک با این بیماری استفاده از گونه های تریکودرما می‌باشد. در این تحقیق، تأثیر دو جدایه Trichoderma harzianum-136 و Trichoderma harzianum-8279 بر بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه دو پایه پسته سرخس و بادامی زرند مورد ارزیابی قرار گرفت. این دو جدایه در مطالعات آزمایشگاهی بیشترین اثر را در بازدارندگی از رشد Phytophthora drechsleri نشان دادند. نتایج نشان داد که آغشته‌سازی با هردو جدایه تریکودرما به تنهایی موجب افزایش وزن خشک اندام هوایی، ریشه، قطر و ارتفاع ساقه و سطح برگ‌ها در مقایسه با تیمار شاهد شد که در این میان،تأثیرگذاری جدایه T. harzianum-8279 در اکثر صفات اندازه‌گیری شده بیشتر از T. harzianum -136 بود. در پسته پایه سرخس مایه زنی قارچ P. drechsleri به تنهایی موجب کاهش 48، 60، 27، 22، 31 و 37 درصدی به ترتیب وزن خشک اندام هوایی، ریشه، قطر ساقه، ارتفاع ساقه و سطح برگ نسبت به تیمار شاهد گردید در حالیکه میزان کاهش وزنی این صفاتدر پسته پایه بادامی زرند به ترتیب 14، 28، 13، 10 و 4 درصد بود که بیانگر تحمل بیشتر پسته پایه بادامی زرند به P. drechsleri می باشد. برهمکنش جدایه های تریکودرما و فیتوفتورا در پسته پایه سرخس، موجب افزایش معنی دار صفات فوق در مقایسه با تیمار مایه زنی با P. drechsleri به تنهایی گردید. در حالیکه در پسته پایه بادامی زرند تنها وزن خشک اندام هوایی و ریشه دارای تفاوت معنی دار با تیمار مایه زنی با P. drechsleri به تنهایی گردید. در کلیه این صفات تأثیر T. harzianum -8279 بیشتر از T. harzianum -136 بود. درصد کلنیزاسیون بیمارگر در تیمار مایه زنی با P. drechsleri در پسته پایه سرخس 85 درصد بود که در حضور جدایه های T. harzianum -136 و T. harzianum -8279 به ترتیب به 60 و 51 درصد کاهش یافت که کاهش 29 و 40 درصدی را نشان می داد. در هر دو پایه پسته در اثر آغشته‌سازی با جدایه های تریکودرما غلظت عناصر فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیوم، آهن، مس، روی و منگنز افزایش یافت که تأثیر جدایه T. harzianum-8279‌ بیشتر از T. harzianum -136 بود. اگرچه مایه زنی P. drechsleri موجب کاهش غلظت عناصر غذایی در هر دو پایه پسته گردید اما این کاهش تنها در پایه سرخس دارای تفاوت معنی داری با شاهد بود. در مجموع نتایج تحقیق حاضر نشان داد که آغشته‌سازی با جدایه‌های تریکودرما می تواند با بهبود وضعیت پارامترهای رشدی و تغذیه ای و کاهش درصد کلنیزاسیون بیمارگر در ریشه، شدت پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه نهال های پسته به خصوص در ارقام حساس را کاهش دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The influence of two isolates of Trichodrma harzianum on growth and nutritional parameters of two pistachio rootstocks infected with Phytophthora root rot
Authors
sakineh jamali, naser panjekeh, Amir Hossein Mohammadi
Abstract
Pistachio Phytophthora root rot caused by Phytophthora drechsleri is one of the most important diseases of pistachio trees. One of the procedures to control this disease is to use Trichoderma species. In the present research, the effects of Trichoderma harzianum-136 and Trichoderma harzianum-8279 were evaluated on Phytophthora root rot on two pistachio rootstocks , Sarakhs and Badami-Zarand. The Trichoderma isolates highly inhibited from the growth of P. drechsleri in the laboratory tests. The results revealed that impregenation with both isolates of Trichoderma in absent of P. drechsleri increased shoot and root dry weight, stem diameter, height and leaf area of leaves compared to thecontrol.The influence of T. harzianum-8279 was greater than T. harzianum-136 in the most of the traits. In Sarakhs pistachio, the inoculation with P. drechsleri alone caused 48, 60, 27, 22, 31 and 37 percent reduction of above criteria compared to the control, while the reduction of the above traits in Badami-Zarand pistachio was 14, 28, 13, 10 and 4%. respectively, indicating a higher tolerance of Badami-Zarand rootstock to P. drechsleri. The interaction of Trichoderma isolates and P. drechsleri in Sarakhs pistachio significantly increased the traits compared to inoculation with P. drechsleri alone. While in Badami-Zarand pitachio, only shoot and root dry weights showed a significant difference in comparison with inoculation with P. drechsleri alone. Trichoderma harzianum-8279 was more effective than T. harzianum-136 on the above parametres. Phytophthora drechsleri could colonize Sarakhs pistachio seedlings up to 85%, while in the present of T. harzianum-136 and T. harzianum-8279 isolates its colonization percentage decreased to 60 and 51%., which showed a decrease of 29% and 40%, respectively. impregenation of pistachio seedlings with Trichoderma isolates increased the concentration of P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn and Mn in pistachio rootstocks and the effect of T. harzianum-8279 was higher than T. harzianum-136. Inoculation of pistachio seedlinds with P. drechsleri decreased the concentration of mineral nutreints which this reduction was significant in Sarakhs pistachio. In general, the results of the present research showed that impregenation of pistachio seedlings with Trichoderma isolatesdecreased the severity of Phytophthora root rot of pistachio seedlings, especially in sensitive rootstocks, by improving the growth and nutritional parameters and decreasing the colonization percentage of the pathogen in the roots.
Keywords
phytophthora, biological control, Nutritional elements