گزارش بیماری زایی Truncatella angustata روی انگور در استان لرستان
XML
نویسندگان
1خرم آباد- گلدشت شرقی- خیابان فردوسی- خیابان سیمرغ- کوچه 5
2حفظ نباتات
چکیده
گزارش بیماری زایی Truncatella angustata روی انگور در استان لرستان
در سال های اخیر، بیماری های تنه انگور به علت بروز بیماری در سراسر جهان توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در یک بررسی بر روی عوامل قارچی همراه با بیماری های تنه انگور در استان لرستان، نمونه های شاخه انگور با علائم زوال از منطقه جمع آوری شد. جداسازی با استفاده از روش های معمول بیماری شناسی گیاهی روی محیط کشت (PDA) سیب زمینی- دکستروز آگار انجام شد. کلنی های ظاهر شده بر روی PDA، پنبه‌ای شکل به رنگ سفید تا قهوه ای به همراه آسرول های سیاه رنگ در مرکز کلنی بودند. بر اساس ویژگی های مورفولوژیکی و کشت، عامل این بیماری به عنوان Truncatella angustataشناسایی شد. تست بیماری زایی بر روی شاخه های انگور ها به علائم مشابهی که در شرایط مزرعه مشاهده شده اند، منجر شد. تایید هویت گونه توسط توالی یابی داده های(internal transcribed spacer) ITS-rDNA تایید شد. درخت فیلوژنی با استفاده از داده های توالی به دست آمده در این تحقیق، همراه با توالی های بانک ژن رسم شد. این اولین گزارش از بیماریزایی قارچ مذکور در استان لرستان و غرب کشور می باشد.
کلید واژگان : تست بیماری زایی، مورفولوژیک، فیلوژنی
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Pathogenicity of Truncatella angustata on grapevine in Lorestan province
Authors
mitra omidi nasab, majid Javadi, somayeh bazgir
Abstract
Pathogenicity of Truncatella angustata on grapevine in Lorestan province
In recent years, grapevine trunk diseases have gained growing attentions due to worldwide incidence of the disease. In a stady
on fungal agents with grapevine trunk diseases in in Lorestan province, wood and branches samples were collected from grapevines having the symptoms of declination. Isolation was made using routine plant pathology methods onto potato dextrose agar (PDA). The colonies that appeared on PDA were cottony, dull white to brown in color, with black acervuli mainly in the center of the PDA plates. Based on morphological and cultural characteristics, the causal agent of the disease was identified as Truncatella angustata. Pathogenicity tests performed on detached shoots of grapevines led to the same symptoms as observed in field conditions. The identity of the species was further confirmed by sequence data of internal transcribed spacer-rDNA region. A phylogeny inferred using sequence data obtained in this study, together with the sequences from GenBank, The phylogeny tree was drawn using the sequence data obtained in this study, along with the gene bank sequences. This is first report on the occurrence of T. angustata on grapevine in Lorestan province and West of Iran.
Pathogenicity test, morphological, phylogeny
Keywords
Pathogenicity test, morphological, Phylogeny