تأثیر دو جدایه Trichoderma harzianum بر فعالیت‌های بیوشیمیایی و آنزیمی دو پایه پسته آلوده به پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه
XML
نویسندگان
1سیستان بلوچستان- زابل- دانشگاه زابل- دانشکده کشاورزی- گروه گیاهپزشکی
2عضو هیات علمی بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
3رفسنجان، میدان شهید حسینی، پژوهشکده پسته
چکیده
یکی از سازوکار‏های آنتاگونیستی ‏گونه‏های Trichoderma علیه بیمارگر‌ها تحریک واکنش های دفاعی میزبان می باشد که در این راستا افزایش فعالیت آنزیم های هیدرولیتیک از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه، تأثیر دو جدایه Trichoderma harzianum-136 و Trichoderma harzianum-8279 T. harzianum-8279 بر فعالیت دو آنزیم بتا 1و3 گلوکاناز و سلولاز و میزان کلروفیل برگ در دو پایه پسته سرخس و بادامی زرند آلوده شده با Phytophthora drechsleri عامل پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه مورد ارزیابی قرار گرفت. مایه‌زنی بیمارگر پس از استقرار و کلنیزاسیون جدایه‌های تریکودرما در ریشه پسته صورت گرفت و همزمان با مشاهده اولین نشانه‌های بیماری در نهال های شاهد گیاهان تیمار برداشت شد و فعالیت دو آنزیم بتا 1و3 گلوکاناز و سلولاز سنجیده شد. مایه‌زنی P. drechsleri در پایه های پسته سرخس و بادامی زرند به ترتیب موجب کاهش 37 و 17 درصدی میزان کلروفیل برگ‌ها گردید که این کاهش تنها در پایه سرخس دارای تفاوت معنی‌دار با شاهد بود. مایه زنی جدایه های تریکودرما میزان کلروفیل برگ هر دو پایه پسته را در مقایسه با شاهد افزایش داد که این افزایش تنها در تیمار مایه‌زنی با T. harzianum-8279 دارای تفاوت معنی‌داری با شاهد در سطح 1% بود. در پایه سرخس میزان کلروفیل برگ‌ها، تنها در تیمار برهمکنش T. harzianum-8279 و P. drechsleri در مقایسه با تیمار مایه‌زنی با P. drechsleri به تنهایی افزایش نشان داد. در پایه سرخس، مایه‌زنی P. drechsleri موجب کاهش معنی‌دار فعالیت آنزیم‌های بتا 1و3 گلوکاناز (59 درصد) و سلولاز (60 درصد) گردید اما در پایه بادامی زرند فعالیت هردو آنزیم افزایش یافت که این به دلیل تحمل بیشتر پایه بادامی‌زرند به P. drechsleri بود. مایه‌زنی T. harzianum-8279 فعالیت آنزیم بتا 1و3 گلوکاناز و سلولاز را در پایه های سرخس و بادامی‌زرند به ترتیب به 12 و 3/17 واحد در گرم بافت تر ریشه و فعالیت آنزیم سلولاز را بادامی زرند به 9/9 و 7/12 واحد در گرم بافت تر ریشه رساند که در مقایسه با شاهد دارای تفاوت معنی‌داری بود. برهمکنش جدایه‌های تریکودرما با P. drechsleri در هردو پایه پسته نیز فعالیت آنزیم های بتا 1و3گلوکاناز و سلولاز را در مقایسه با تیمار مایه‌زنی با P. drechsleri به تنهایی افزایش داد که این افزایش تنها در جدایه T. harzianum-8279 دارای تفاوت معنی داری با شاهد بود. به نظر می رسد که در اثر مایه زنی جدایه های تریکودرما، افزایش فعالیت آنزیم های هیدورلیتیک یکی از مکانیزم های مهم در افزایش تحمل نهال های پسته به پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The influence of two isolates of Trichodrma harzianum on biochemical and enzymatic activities of pistachio rootstocks infected with Phytophthora root rot
Authors
sakineh jamali, naser panjekeh, Amir Hossein Mohammadi
Abstract
One of the antagonistic mechanisms of Trichoderma species against the pathogens is to stimulate the host defense reactions including an increase in the activity of hydrolytic enzymes. In this study, the effect of two isolates Trichoderma harzianum-136 and Trichoderma harzianum-8279 ( was evaluted on the activity of β-1,3 glucanase and cellulase enzymes and leaf chlorophyll content in two pistachio rootstocks, Sarakhs and Badami-Zarand, infected by Phytophthora drechsleri , the causal agent of Phytophthora root rot. The pistachio seedlings were inoculated with the pathogen after the their colonization with the Trichoderma isolates. When the disease symptoms appearedin the control plants, the activity of β-1,3 glucanase and cellulase enzymes and leaf chlorophyll content were measured in the treated plants. Inoculation of the seedlings withP. drechsleri reduced the chlorophyll content of leaves in Sarakhs (37%) and Badami-Zarand (17%) compared to the control seedlings. The hydrolytic enzyme reduction was only significant in Sarakhs cultivar. In contrast, leaf chlorophyll content of both pistachio rootstocks increased by Trichoderma colonization compared to the controls. This increase was only significant in T. harzianum-8279. In Sarakhs cultivar, the chlorophyll content of leaves increased only in the interaction of T. harzianum-8279 and P. drechsleri treatment compared to inoculation with P. drechsleri-alone.Inoculation with P. drechsleri significantly reduced the activity of β-1,3 glucanase (59%) and cellulose (60%) in Sarakhs, but in Badami-Zarand, the activity of both enzymes increased, which was due to higher tolerance of Sarakhs to P. drechsleri. Inoculation of T. harzianum-8279 increased the activity of β-1,3 glucanase (12 and 17.3 U/gram of feresh weight of root) and cellulase (9.9 and 12.7 U/gram of feresh weight of root) in Sarakhs and Badami-Zarand which showed significant difference with the control. The interaction of Trichoderma isolates with P. drechsleri on both pistachio rootstocks increased the activity of β-1,3 glucanase and cellulase enzymes compared to inoculation with P. drechsleri alone , which only significantly differed in T. harzianum-8279 isolate. It seems that the increase of hydrolytic enzyme activities by Trichoderma isoltes is one of the important mechanisms in increasing the tolerance of pistachio seedlings to Phytophthora root rot.
Keywords
&beta, -1,3 glucanase, Cellulase, Chlorophyll, Gommusis