موضوعات = رستیها-قارچ شناسی
تعداد مقالات: 31

1 بررسی تاثیر قارچ مایکوریزا و باکتری محرک رشد گیاه (PGPR) بر روی صفات کلروفیل و قطر ساقۀ پسته در یک خاک شور
جلال غلام نژاد*؛ مرضیه زینلی؛ سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی؛ مصطفی شیرمردی؛ اعظم جعفری؛ جاسم زارع دوبانی
مشاهده مقاله

2 نخستین گزارش قارچ گونه Pseudeurotium ovale از ریشه گیاه کلزا Brassica napus از شمال ایران
آیدین حسن زاده*؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ مجید الداغی؛ ولی اله بابایی زاد
مشاهده مقاله

3 فراوانی تیپ‌های آمیزشی و وضعیت باروری جنسی Pyrenophora graminea، عامل بیماری لکه نواری جو در ایران
بیتا باباخانی*؛ عبداله احمدپور؛ محمد جوان نیکخواه
مشاهده مقاله

4 شناسایی گروه‌های آناستوموزی ریزوکتونیا، اندوفیت گیاهان فلفل در استان آذربایجان‌غربی
ابراهیم عبداله زاده*؛ یوبرت قوستا؛ مسعود ابرین‌بنا
مشاهده مقاله

5 شناسایی قارچهای اریزیفالز از درختان و درختچه‌های جنگلی استان لرستان و معرفی میزبانهای جدید برای این قارچها
کرم سپه وند*؛ مصطفی درویش نیا؛ عیدی بازگیر
مشاهده مقاله

6 جداسازی و شناسایی متابولیتهای با خاصیت ضد میکروبی و ضدسرطانی از قارچ بیمارگر گیاهی Cytospora sp.
ابوالفضل نرمانی*؛ رمی برتراند تپونو؛ مهدی ارزنلو؛ اسدالله بابای اهری؛ مارک استادلر
مشاهده مقاله

7 وقوع و توسعه بیماری زنگ Puccinia allii در مزارع سیر کاری استان اصفهان
فاطمه علی بیگی بنی*
مشاهده مقاله

8 شناسایی قارچ‌های اندوفیت گیاهان Glaucium fimbrilligerum، Chelidonium majusو Papaver macrostomum از تیره خشخاش در استان گلستان
یاسمن تاجیک غریبی*؛ امیر ذوالفقاری؛ افسانه گران
مشاهده مقاله

9 شناسایی مولکولی قارچ‌های اندوفیت از سه گونه گیاه دارویی Papaver spp. ‬‏ از تیره خشخاش
یاسمن تاجیک غریبی؛ امیر ذوالفقاری؛ افسانه گران
مشاهده مقاله

10 قارچ‎های اندوفیت همزیست با گیاه دارویی ‏Ferula flabelliloba‏ جمع آوری شده از ارتفاعات زشک استان ‏خراسان رضوی
زهرا تازیک*؛ مهرداد ایرانشاهی؛ جیمز وایت
مشاهده مقاله

11 نخستین گزارش از Lichtheimia sphaerocystis برای ایران
اسماعیل راه خدایی*؛ مصطفی حضرتی؛ احسان معتمدی
مشاهده مقاله

12 جداسازی و شناسایی چند گونه تریکودرما از خاک مناطق مختلف استان لرستان
رضا خوش گونه*؛ دوستمراد ظفری
مشاهده مقاله

13 بررسی فعالیت های ضد میکروبی و ضد تکثیر سلولی و شناسایی متابولیت های ثانویه از قارچ های اندروفاتی Myrothecium inundatum و Paramyrothecium nigrum جدا شده از گیاهان Apocynaceae
سحر لیلایی*؛ دوستمراد ظفری
مشاهده مقاله

14 مطالعه ای بر تنوع قارچ‌های اندوفیت سرخدار در استان گلستان
محمدرضا احمدی*؛ رسول زارع
مشاهده مقاله

15 اولین گزارش از جنس Erysiphe corylacearum بر روی فندق از ایران
محسن تربتی ایلخچی*
مشاهده مقاله

16 اولین گزارش قارچ Pilidium lythri بر روی زغال اخته از ایران
محسن تربتی ایلخچی*
مشاهده مقاله

17 گزارش هجده گونۀ جدید از قارچ‌های آگاریک برای مایکوبیوتای ایران
الهام صیدمحمدی*؛ سعید عباسی؛ محمدرضا آصف
مشاهده مقاله

18 شناسایی قارچ‌های همراه با نماتد سیستی غلات (Heterodera filipjevi) در استان آذربایجان شرقی
ائلناز کریم پور*؛ غلامرضا نیکنام؛ مهدی ارزنلو؛ سیما خدایی
مشاهده مقاله

19 معرفی چند گونه جدید از قارچهای میکوریزی برای ایران
سیما زنگنه*؛ رسول زارع؛ بیتا عسگری
مشاهده مقاله

20 تنوع گونه های Fusarium توکسین زای جدا شده از ذرت در ایران
مریم فلاحی*؛ حسین صارمی؛ محمد جوان نیکخواه؛ آنتونیو مورتی؛ استفانیا سوما
مشاهده مقاله

21 اولین گزارش از گونه‌های Allophoma zantedeschiae و Didymella pomorum روی میوه گوجه‌فرنگی در ایران
الهام امیردهی*؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیکخواه
مشاهده مقاله

22 Phaeoacremonium subulatum به عنوان گونه ای جدید از Togniniaceae برای میکوبیوتای ایران
محمد کاظم زاده*؛ حمید محمدی؛ سید اکبر خداپرست
مشاهده مقاله

23 شناسایی برخی قارچ‌های اندوفیت درختان لرگ به کمک آنالیز توالی نواحی فاصله ساز ریبوزومی(ITS-rDNA)
فرحناز رسولی میانکوه*؛ محمد علی تاجیک قنبری؛ حشمت الله رحیمیان؛ ولی اله بابایی زاد
مشاهده مقاله

24 نخستین گزارش از چهار گونه Alternaria به عنوان اندوفیت گیاه Crataegus pentagyna
فرحناز رسولی میانکوه*؛ محمد علی تاجیک قنبری؛ حشمت الله رحیمیان؛ ولی اله بابایی زاد
مشاهده مقاله

25 مقایسه دو روش کاربرد میکوریز بر محتوای عناصر غذایی در اندام‌های هوایی پیازچه
لاله ایلخان*
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه