موضوعات = آفات-فیزیولوژی و سم شناسی
تعداد مقالات: 83

1 بررسی اثر کنه کشی فرمولاسیون روغن بذر منداب Eruca sativa و عصاره متانولی آن روی Tetranychus cinnabarinus
مریم معصومی*
مشاهده مقاله

2 بررسی مقاومت کرم میوه خوار گوجه فرنگی (Helicoverpa armigera) به حشره‌کش ها در استان البرز
حمیدرضا حسن نژاد*؛ هادی مصلی نژاد؛ محمدرضا رضاپناه؛ علی محمد عموئی
مشاهده مقاله

3 اختلاط سموم و اثرات سینرژیستی: با تمرکز بر مدیریت تریپس پیاز Thrips tabaci (Thys.: Thripidae)
حمزه جلمبادانی*؛ مهدی دسترنج
مشاهده مقاله

4 القا استرس اکسیداتیو و آسیب DNA توسط تنش دمایی در Orius laevigatus Fieber و Tetranychus urticae Koch
نجمه صاحب زاده*
مشاهده مقاله

5 بررسی اثر بازدارندگی دو فرمولاسیون نانو ذرات سیلیکا بر تخم‌ریزی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)
رقیه یوسف نژاد ایرانی*؛ یونس کریم پور؛ معصومه ضیائی
مشاهده مقاله

6 مسیرهای سیگنالیگ NF-kB در Helicoverpa armigera: شناسایی ژن های درگیر و پاسخ آن ها به آلودگی باکتریایی
اکرم رجبلو؛ جابر کریمی؛ محمد مهرآبادی*؛ حامد رحیم پور
مشاهده مقاله

7 بررسی کارایی ترکیبات معدنی جهت کنترل کرم خوشه خوار انگور Lobesia botrana Den. & Schiff (Lepidoptera: Tortricidae) در منطقه خلیل آباد
رضا عابدینی*؛ حسین فرازمند؛ عیسی جبله؛ محمد سیرجانی
مشاهده مقاله

8 ارزیابی تاثیر سه حشره کش روی پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae
محوبه حسین خانی*؛ اصغر شیروانی؛ مهدی بصیرت؛ هادی زهدی
مشاهده مقاله

9 سرکوب مسیر microRNA در کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera
حامد رحیم پور؛ محمد مهرآبادی*؛ سعید محرمی پور
مشاهده مقاله

10 بررسی اثر سمیت و دور کنندگی سه اسانس بومی ایران روی دو جمعیت Tetranychus urticae
محمود ناظری*؛ سعید فراهانی؛ علیرضا بندانی
مشاهده مقاله

11 اثر کشندگی ترکیب معدنی خاک دیاتومه بر روی پوره‌های یک یا دو روزه شته سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli (Aphididae
نجمه خاکستانی*؛ کمال احمدی
مشاهده مقاله

12 بررسی اثر نانوپودر حاوی اسانس پونهMentha longifolia روی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Bruchidae)
مژده لونی*؛ جهانشیر شاکرمی؛ مریم نگهبان
مشاهده مقاله

13 کارایی حشره کش ایمیدکلوپراید (%WS 70) با نام تجاری دانپوش برای ضدعفونی بذر علیه زنجرک های چغندر قند
محمد جواد ارده؛ محمد تقی توحیدی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ ابوالفضل رازینی*
مشاهده مقاله

14 سازگاری سرمایی Tribolium castaneum (Herbst) (Col.: Tenebrionidae) با محتواهای کربوهیدرات مرتبط می‌باشد
مژگان محمدزاده*؛ Hamzeh Izadi
مشاهده مقاله

15 مقایسه سمیت تماسی و اثر دورکنندگی اسانس نارنج بر روی کنه تارتن دولکه ای در دو میزبان مختلف
مرضیه عطاریان فر*؛ اعظم میکانی
مشاهده مقاله

16 تأثیر رژیم‌های دمایی روی فعالیت‌های آنزیمی لاروهای سن چهارم لمبه گندم، Trogoderma granarium Everts
مژگان محمدزاده*
مشاهده مقاله

17 مسیر‌های سیگنالی Imd و Toll در لوله گوارش Galleria mellonella و نقش احتمالی آن‌ها در تنظیم جمعیت باکتری‌های درونی
مهدی سروری؛ محمد مهرآبادی*؛ اعظم میکانی
مشاهده مقاله

18 تاثیرات جانبی کاربرد تیامتوکسام به‌روش تماس با باقیمانده بر شکارگر سامانه‌ی شکار-شکارگری Orius albidipennis- Aphis gossypii: مطالعه‌ی جدول زیستی
بهارک محمودی ده پهنی*؛ مرضیه علیزاده؛ حمیدرضا پوریان
مشاهده مقاله

19 اثر کنه کشی آفت کش زیستی بر پایه گیاه سلمه تره معطر روی کنه قرمز اروپایی
فریبرز رامشگر*؛ جهانگیر خواجه علی
مشاهده مقاله

20 توصیه‌ی روش خاک‌کاربرد حشره‌کش‌ تیامتوکسام در برنامه‌های مدیریت تلفیقی شته‌‌ی جالیز، Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) با شکارگرOrius albidipennis (Hem.: Anthocoridae)
بهارک محمودی ده پهنی*؛ مرضیه علیزاده؛ حمیدرضا پوریان
مشاهده مقاله

21 اثرات زیرکشندگی سم پروتئوس روی پارامترهای تولید‌مثلی و رشد جمعیت شته‌ی جالیز (Hemiptera: Aphididae) Aphis gossypii
مرضیه مجیدپور*؛ مجتبی قانع جهرمی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مصطفی حقانی؛ سعید بامداد
مشاهده مقاله

22 بررسی ریتم شبانه‌روزی در سطح انرژی مصرفی Aphis gossypii. در دو شرایط نوری با حضور و عدم حضور دیازینون
فائزه باقری*؛ خلیل طالبی
مشاهده مقاله

23 مقایسه روند تغییرات سطح انرژی سلولی Aphis gossypii در دو شرایط نور طبیعی و نور دائم
فائزه باقری*؛ خلیل طالبی
مشاهده مقاله

24 اثرات زیرکشنده‌ی اسپیروتترامات روی پارامترهای رشد جمعیت کنه‌ی شکارگر Amblyseius swirskii (Acari:Phytosiidae) با تغذیه از کنه‌ی Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)
سعید بامداد*؛ مجتبی قانع جهرمی؛ حجت‌اله محمدی؛ امین صدارتیان جهرمی
مشاهده مقاله

25 اثرات زیرکشنده اسپیروتترامات روی پارامترهای رشد جمعیت کنه‌ی تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)
سعید بامداد*؛ مجتبی قانع جهرمی؛ حجت‌اله محمدی؛ امین صدارتیان جهرمی
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه