بررسی مقاومت کرم میوه خوار گوجه فرنگی (Helicoverpa armigera) به حشره‌کش ها در استان البرز
XML
نویسندگان
1کرج ، میدان استاندارد، سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، مدیریت حفظ نباتات
2بخش تحقیقات آفتکشها، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران
3تهران، ولنجک، موسسه گیاهپزشکی
4مرکز آموزش عالی امام خمینی، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، کرج، ایران
چکیده
کرم میوه خوار گوجه فرنگی، Helicoverpa armigera (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae)، یکی از آفات کلیدی محصولات زراعی در ایران و جهان است که به طیف زیادی از محصولات کشاورزی حمله کرده و خسارت فراوانی را وارد می کند. گزارش های جهانی حاکی از آن است که این آفت به گروه های مختلف حشره کش، مقاومت نشان داده و لذا کارایی این ترکیبات به شدت کاهش یافته است. از آنجایی که پایش و رصد کردن حساسیت آفات به حشره کش ها یکی از اصول پذیرفته شده و مورد تاکید در مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات می باشد، در این تحقیق، میزان حساسیت جمعیت های مختلف کرم میوه خوار گوجه فرنگی در استان البرز (کرج، هشتگرد و نظرآباد) نسبت به حشره کش های ایندوکساکارب(15% SC)، دلتامترین (EC5/2%))، تیودیکارب (DF 80%) و کلرپیریفوس (EC8/40%) بررسی شد. پس از جمع آوری حشرات از مزارع و انتقال به آزمایشگاه، آزمون زیست سنجی طبق روش استاندارد ایراک انجام شد. آزمون زیست سنجی برای حشره کش های دلتامترین و کلرپیریفوس به روش قطره گذاری موضعی روی لاروهای سن سه و برای تیودیکارب و ایندوکساکارب از طریق اضافه کردن به غذای مصنوعی انجام شد. نتایج نشان داد که در جمعیت نظر آباد مقاومت آفت به تیودیکارب (فاکتور مقاومت63/12)، و در جمعیت کرج به دلتامترین (فاکتور مقاومت68/14)، وجود دارد. توصیه می شود به منظور پیشگیری از بروز شدید مقاومت در آینده، این دو ترکیب کمتر مصرف شوند یا به صورت متناوب با سایر حشره کش هایی که نحوه عمل متفاوت دارند، استفاده شوند. ضمنا مقاومت آفت به ایندوکساکارب و کلرپیریفوس دیده نشد و فاکتور مقاومت در همه موارد کمتر از ده محاسبه شد. نتایج حاصله از این تحقیق، کمک شایان توجهی به مصرف بهینه و صحیح حشره کش ها می کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Insecticide resistance in the tomato fruitworm, Helicoverpa armigera in Alborz province
Authors
Hamidreza Hassannejad, Hadi Mosallanejad, Mohammadreza Rezapanah, Ali Mohammad Amoei
Abstract
The tomato fruitworm (Helicoverpa armigera) is one of the key pests in Iran, attacking to a wide range of important crops and causes serious damage. Worldwide reports indicated that this pest have developed resistance to many insecticides, and lead to the reduced efficacy. As monitoring and early detection of the insecticide resistance in one of the accepted principles of integrated pest management, in this research, we studied the resistance status of the tomato fruitworm populations from Alborz province (Karaj, Nazarabad, Hashtgerd) against indoxacarb, thiodicarb, deltamethrin and chlorpyrifos. First, the populations were collected from the farms, then the laboratory cultures were established and bioassay were done using the IRAC protocol. Topical application of insecticides was used as bioassay method for deltamethrin and chlorpyrifos and diet incorporation method for indoxacarb and thiodicarb on third-instar larvae. The results indicated that Nazarabad population has developed resistance against thiodicarb) resistance factor =RF= 12.63), while Karaj population showed resistance to deltamethrin (RF=14.68). To prevent increased resistance in future, it is recommended that farmers use these two compounds as less as possible, instead use alternative compounds with different mode of action. Moreover, resistance against indoxicarb and Chlorpyrifos were not seen, as the RFs were calculated below 10. The results of this research, can be used in optimized and correct use of insecticides against this pest.
Keywords
the tomato fruitworm, resistance, Insecticide