بررسی اثر کنه کشی فرمولاسیون روغن بذر منداب Eruca sativa و عصاره متانولی آن روی Tetranychus cinnabarinus
XML
نویسندگان
14115-336
چکیده
استفاده از آفت‌کش‌های مصنوعی در سالهای اخیر منجر به مشکلات زیادی شده است. از جمله مشکلات کاربرد آنها می توان به تجمع آنها در محیط زیست، باقی مانده آنها در طبیعت و همچنین اثرات جانبی آنها روی موجودات غیر هدف و افزایش مقاومت آفات به سموم شیمیایی اشاره کرد. بنابراین امروزه نیاز به جایگزین‌های غیر شیمیایی ایمن، ارزان و سازگار با محیط زیست بیشتر احساس می‌شود. سمومی که از مشتقات گیاهی تهیه می‌شوند دارای اثرات مضر کمتری روی پستانداران هستند و در محیط زیست به سرعت تجزیه می‌شوند. استفاده از ترکیبات گیاهی می‎تواند به عنوان یک روش جایگزین در مدیریت آفات گیاهی مطرح شود. کنه‌ی Tetranychus cinnabarinus Boisd (Tetranychidae) از آفات مهم رایج در گلخانه‌ها می‌باشد که با ایجاد لکه های زرد و قهوه ای، تخریب سبزینه گیاهی، تنیدن تار، اختلال در فتوسنتز باعث خسارت می شود. در این پژوهش اثر سمیت تماسی فرمولاسیون روغن منداب Eruca sativa (Miller) (Brassicaceae) و عصاره متانولی بذر منداب روی ماده‌های بالغ کنه T. cinnabarinus در 5 غلظت و 3 تکرار در دمای 2±25 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت و تلفات پس از 24 ساعت ارزیابی شد. برای تعیین مقادیر LC50 از روش محاسبه پروبیت استفاده شد. نتایج نشان داد که LC50 فرمولاسیون روغن منداب برابر با 3080 پی‌پی‌ام بود. همچنین مقدار LC50 عصاره متانولی بذر منداب برای کنه T.cinnabarinus برابر با 5674 به دست آمد. اندازه گیری میزان ایزوتیوسیانات روغن و عصاره متانولی بذر منداب به وسیله دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC) نشان داد که میزان ایزوتیوسیانات در روغن منداب نسبت به عصاره متانولی آن بالا می باشد. همچنین سنجش میزان اسیدهای چرب موجود در روغن و عصاره متانولی بذر منداب با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی نشان داد که میزان اسیدهای چرب پالمیتیک، استئاریک، اولئیک و لینولئیک اسید در روغن منداب بیشتر از عصاره متانولی بذر منداب می باشد. با توجه به اینکه میزان ایزوتیوسیانات‌ و اسیدهای چرب در عصاره متانولی بذر منداب پایین بود می توان علت کنه ‌کشی بالای روغن منداب را به نوع و مقدار ایزوتیوسیانات و اسیدهای چرب آن نسبت داد. بنابراین از یافته‌‌های بدست آمده می‌توان نتیجه گرفت که روش استخراج روغن منداب نقش تعیین کننده ای در اثر بخشی آن دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Acaricidal activity of Arugula Eruca sativa oil seed and its methanol extract on Tetranychus cinnabarinus
Authors
maryam masoomi
Abstract
The use of synthetic pesticides has led to many problems in recent years. Synthetic pesticides have caused contamination of the environment with toxic residues in many regions around the world, as well as side-effects on non-target insects and other organisms, and an increase in the numbers of resistant pest species to pesticides. So it needs the use of safe, cheap, and more eco- friendly pesticides for mite control. Pesticides derived from plants have less harmful effects on mammals and are decomposed rapidly in the environment. The use of plant compounds can be considered as reliable alternatives in pest management. Tetranychus cinnabarinus Boisd (Tetranychidae) is one of the most common pests in greenhouses, causing damage with creating yellow and brown spots, destroying chlorophyll, spinning wrap, disrupting photosynthesis. In this study, the effect of contact toxicity of Eruca sativa (Miller) (Brassicaceae) oil and its methanol extract were investigated on adult female T. cinnabarinus at five concentrations and three replications set at 25 ± 2 °C and 65 ± 5% RH and 16: 8 h (light: dark). The mortality was evaluated 24 h after treatment. Probit analysis was used to determine LC50 values. Results showed that the LC50s of E. sativa oil and the methanol extract were 3080 and 5674 ppm, respectively. Measurement of isothiocyanate content in the oil and methanolic seed extract by high performance liquid chromatography (HPLC) showed that the amount of isothiocyanates in oil was higher than its methanol extract. Also, the content of fatty acids in the oil and the methanol extract using the gas chromatography showed that the amounts of palmitic, stearic, oleic and linoleic acids in the oil were higher than those in methanolic extract. Due to the low amount of isothiocyanate and fatty acids in the methanol extract, the high acaricidal activity of E. sativa oil can be attributed to the type and content of isothiocyanate and fatty acids. Therefore, our findings show that the extraction technology of E. sativa oil plays a decisive role in its efficacy.
Keywords
Botanical compounds, Arugula oil, Fatty acid, methanol extract