تعداد مقالات: 838

176 تاثیر نوع فرمون و نوع تله‌ در شکار انبوه پروانه فری (کرم خراط گردو) در منطقه سامان چهارمحال و بختیاری
زریر سعیدی*؛ علی باقری؛ منیژه حیدری؛ علیرضا نعمتی؛ ارسلان خلیلی مقدم
مشاهده مقاله

177 ارزیابی اثرات ارقام مختلف گوجه‌فرنگی روی پارامترهای پارازیتیسم زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae) در برنامه‌های مدیریتی شب‌پره‌ی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae)
نسرین حیدری؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ پروین اسدی*
مشاهده مقاله

178 ارزیابی مقاومت پایه‌های پیوندی گوجه‌فرنگی به بیماری پژمردگی ناشی از Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
فاطمه مولاقلیزاده*؛ حسین صارمی؛ رامین حاجیانفر
مشاهده مقاله

179 ارزیابی مقاومت ارقام مختلف مرکبات نسبت به لکه قهوه‌ای آلترناریایی در استان مازندران
مجید الداغی*
مشاهده مقاله

180 واکنش تابعی و تداخل سن شکارگر Anthocoris minki Dohrn 1860 (Hem.: Anthocoridae) روی پسیل زبان گنجشک Psyllopsis repens loginova 1963 (Hem.: Psyllidae)
مریم حسن زاده اول*؛ حسین صادقی نامقی؛ لیدا فکرت
مشاهده مقاله

181 کارآیی مخلوط بردو (SC 20%) در کنترل بیماری پیچیدگی برگ هلو با عامل Taphrina deformans (Berk.) Tul.
مجید الداغی*؛ حسین خباز جلفایی؛ حجت اله ربانی نسب؛ حسین ایرانی
مشاهده مقاله

182 قارچ‎های اندوفیت همزیست با گیاه دارویی ‏Ferula flabelliloba‏ جمع آوری شده از ارتفاعات زشک استان ‏خراسان رضوی
زهرا تازیک*؛ مهرداد ایرانشاهی؛ جیمز وایت
مشاهده مقاله

183 بررسی روش های به زراعی در کنترل بیماری بلاست برنج Pyricularia grisea
نیما دوستدار کلکناری*
مشاهده مقاله

184 تنوع ژنتیکی جدایه‌های Candidatus Liberibacter asiaticus در مناطق مرکبات خیز جنوب ایران
محمد مهدی فقیهی*
مشاهده مقاله

185 اثر روغن معدنی و عنصر سیلیسیوم در مقایسه با قارچکش ناتیوو در کنترل بیماری بلاست برنج در استان مازندران
نیما دوستدار کلکناری*
مشاهده مقاله

186 شناسایی و توصیف Aphelenchoides besseyi Christie, 1942 (Nematoda: Aphelenchoidea) عامل نوک سفیدی برنج در استان فارس
محمد رومیانی؛ سعید رضایی پالنگری؛ رضا قادری؛ اکبر کارگربیده*
مشاهده مقاله

187 ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزاییک معمولی بافت مرده لوبیا (BCMNV) از مناطق لوبیا کاری شهرستان ارومیه
علی برادر*؛ احمد حسینی؛ ثمین حسینی؛ مینا راستگو؛ سمیه عبدانی
مشاهده مقاله

188 تاثیر حشره کش فلوپیرادیفورون روی پسیل معمولی پسته در شرایط صحرایی و تعیین اثرجانبی آن روی دشمنان طبیعی
حسین فرازمند*؛ مهدی بصیرت؛ هادی زهدی؛ احمد دزیانیان؛ محمد سیرجانی
مشاهده مقاله

189 قارچ‏های همراه با زوال انگور در استان زنجان
مینا محمدی؛ رقیه همتی*؛ مهدی محرابی سی سخت
مشاهده مقاله

190 اثرات کشنده و غیرکشنده‌ی دو حشره‌کش تنظیم کننده‌ی رشد حشرات روی کرم قوزه‌ی پنبه، Helicoverpa armigera (Hub.) (Noctuidae: Lepidoptera)
مهدیه خورشیدی قره قشلاقی*؛ رضا فرشباف پورآباد؛ موسی صابر
مشاهده مقاله

191 Heterorhabditis bacteriophora ، نخستین گام برای نماتودهای بیمارگر حشرات در عراق
جواد الزیداوی*
مشاهده مقاله

192 تأثیر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار بر شاخص‌های تنظیم‌کننده اسمزی و محتوی پروتئین نهال‌های ریز‌ازدیادی گلابی تحت تنش خشکی
خاطره شیرین‌زاده*؛ ابراهیم صداقتی
مشاهده مقاله

193 ارزیابی اثر مهارکنندگی اسانس حاصل از ارقام مختلف پرتقال برملانین جدایه های spp. Alternaria بیماریزا در مرکبات
ندا سمندری نجف آبادی*؛ پریسا طاهری؛ سعید طریقی
مشاهده مقاله

194 نخستین گزارش از Lichtheimia sphaerocystis برای ایران
اسماعیل راه خدایی*؛ مصطفی حضرتی؛ احسان معتمدی
مشاهده مقاله

195 بررسی جنبه‌های اتیولوژی و کنترل شیمیایی بیماری بلایت سرشاخه درختان کاج در فضای سبز استان خراسان رضوی
مجتبی مرادزاده اسکندری*؛ ندا فریدون نژاد
مشاهده مقاله

196 اثر کشندگی آفت‌کش‌های لوفنورون و فلوبن‌دی‌آمید روی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی و سن شکارگر Nesidiocoris tenuis ( Hemiptera: Miridae)
فاطمه ذوالعلی*؛ کامران مهدیان؛ شهناز شهیدی
مشاهده مقاله

197 اثرات کشندگی و زیرکشندگی ایندوکساکارب، لوفنورون و فلوبن‌دی‌آمید روی سن شکارگر Nesidiocoris tenuis
مینا قادرپور*؛ کامران مهدیان؛ شهناز شهیدی
مشاهده مقاله

198 ارزیابی اثرات زیرکشندگی کنه‌کش بایفنازیت روی پارامترهای شکارگری کنه‌ی شکارگر Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) در شرایط آزمایشگاه
الهام رضایی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ مصطفی حقانی؛ پروین اسدی*
مشاهده مقاله

199 فنوتیپ‌های بیماری‌زای زنگ برگی گندم در ایران از سال 1389 تا سال 1396
زهرا نعمتی*؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا؛ علی دادخدایی؛ رحیم مهرابی؛ برایان استفنسن
مشاهده مقاله

200 مقایسه خسارت پروانه جوانه‌خوار بلوط(Tortrix viridana L.) روی گونه‌های مختلف بلوط در استان آذربایجان غربی
زهرا هاشمی خبیر*؛ رحمان رحیم دخت؛ سیامک حنیفه؛ شهریار ییلاقی
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعد آخرین صفحه