شناسایی دو گونه نماتد از خانواده Dorylaimidae از ایران
XML
نویسندگان
1دزفول، خراطان، کوچه سراب پلاک 93
2دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
چکیده
طی بررسی فون نماتدهای راسته Dorylaimida در شهرستان دزفول، دو گونه جدید برای فون نماتدهای ایران با اسامی Prodorylaimus obesus و Drepanodorylaimus picardi شناسایی گردید. جنس Prodorylaimus به واسطه دارا بودن بدنی به طول 1-5 میلی‌متر، کوتیکول صاف و فاقد شیارهای طولی، ناحیه لبی نسبتاً مجزا، حلقه هادی دوتایی، دم کشیده و باریک تا نخی شکل و مشابه در افراد نر و ماده، سیستم تولید‌مثلی دو تخمدانه در افراد ماده و وجود 13-31 پاپیل جنسی همجوار در افراد نر، از سایر جنس‌های خانواده متمایز می‌گردد. گونه P. obesus با اندازه بدن نسبتاً کوچک به طول 5/1 تا 8/1 میلی‌متر، ادونتواستایل تیپ به طول 22-23 میکرومتر، دم باریک و خمیده به سمت پشتی بدن (2/2-9/1ć=)، شکاف تناسلی در افراد ماده عرضی و در فاصله 54-57 درصدی بدن، اسپیکول تیپ به طول 62-65 میکرومتر و وجود 14-15 پاپیل جنسی قبل از کلواک در افراد نر، از گونه‌های مشابه متمایز می‌گردد. جنس Drepanodorylaimus به واسطه دارا بودن بدنی به طول 9/0-3/2 میلی‌متر، کوتیکول صاف و فاقد شیارهای طولی، ناحیه لبی کم و بیش در امتداد بدن، حلقه هادی دوتایی، ادونتواستایل به طول 2 تا 5/2 برابر عرض ناحیه لب‌ها و اندکی خمیده، کاردیای قلمی و باریک، دم نازک و بلند به طول 6 تا 26 برابر عرض بدن در ناحیه مخرج، سیستم تولید مثلی دو تخمدانه و رحم خالی از اسپرم در افراد ماده و عدم وجود نماتد نر در تمامی گونه‌ها، از سایر جنس‌های خانواده متمایز می‌گردد. گونه D. picardi با اندازه بدن متوسط به طول 7/1 تا 9/1 میلی‌متر، ادونتواستایل کم و بیش سینوسی شکل به طول 23-24 میکرومتر، شکاف تناسلی طولی و فرورفته و در موقعیت 46 درصدی بدن، دم بلند به طول 265-335 میکرومتر (14-12ć=) و دارای انتهای قلاب مانند، از گونه‌های مشابه متمایز می‌گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Identification of two nematode species of the family Dorylaimidae from Iran
Authors
Manouchehr Husseinvand, Ali Eskandari
Abstract
During the study of nematode fauna of the order Dorylaimida in Dezful, two new recorded species, Prodorylaimus obesus and Drepanodorylaimus picardi, were identified for the first time from Iran. The genus Prodorylaimus is differentiated from other genera in the family Dorylaimidae by having a body length ranges from 1 to 5 mm, smooth cuticle without longitudinal ridges, lip region mostly slightly offset, guiding ring double, tail elongate to filiform and similar in both sexes, female reproductive system amphidelphic and presence of 13-31 contiguous supplements in males. Prodorylaimus obesus is distinguished from closely related species by its rather small body,1.5–1.8 mm long; odontostyle typical, 22-23 μm long; tail elongate, dorsally curved (ć = 1.9-2.2); vulva transverse, V = 54-57; spicules dorylaimoid, 62-65 μm long and 14-15 contiguous ventromedian supplements in male specimens. The genus Drepanodorylaimus is differentiated from other genera in the family Dorylaimidae by having a body length ranges from 0.9 to 2.3 mm, smooth cuticle without longitudinal ridges, lip region contiuous with body, guiding ring double, odontostyle mostly slightly sinuate, 2.0-2.5 times the labial width long; cardia long and slender; tail attenuated, uniformly tapered, 6 to 26 anal body diameter long; female reproductive system amphidelphic, the uterus never contains spermatozoa and completely absence of males. Drepanodorylaimus picardi is distinguished from closely related species by its medium body size,1.7–1.9 mm long; odontostyle slightly sinuate, 23-24 μm long; vulva longitudinal, sunken in body contour, V = 46 and attenuated tail (ć = 12-14), 265-335 μm long, terminus hooked.
Keywords
Nematode, Dezful, free-living, morphology, morphometry, Prodorylaiminae, Afrodorylaiminae