بررسی تحمل ارقام مختلف خیار گلخانه به مگس مینوز سبزی و صیفی Liriomyza sativae (Blanchard) در شرایط گلخانه
XML
نویسندگان
1استان آذربایجان غربی- نقده
2استادیار گروه گیاه پزشکی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاداسلامی، مهاباد، ایران
3مهاباد- دانشگاه ازاد اسلامی- دانشکده کشاورزی- گروه گیاهپزشکی
چکیده
مگس مینوز سبزی و صیفی، Liriomyza sativae (Blanchard) از مهم‌ترین و مخرب‌ترین آفات خیار گلخانه‌ای در آمریکای جنوبی و مرکزی و اروپا است که باعث خسارت سنگینی به گلخانه‌ها و مزارع خیار شده است. این آفت در حال حاضر یکی از آفات مهم خیار گلخانه‌ای در ایران محسوب می‌شود. از آنجایی که استفاده ارقام مقاوم به عنوان یکی از تکنیک های کارآمد در مدیریت تلفیقی این آفت محسوب می شوند، لذا مقاومت تحمل هفت رقم خیار گلخانه‌ای (خسیب ، رادیانت، کاسپین، نسیم، استورم، جانت و افضل) نسبت به مگس مینوز برگ سبزی و صیفی ، در گلخانه‌ای با شرایط دمایی 2±27 درجه سیلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد. میزان کاهش ارتفاع، میزان رشد گیاه، میزان کوتولگی و میزان کاهش وزن تر و خشک ارقام آلوده به آفت در مقایسه با ارقام شاهد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌های آزمایش وجود اختلاف معنی‌دار بین ارقام مختلف را نشان داد. مقایسه میانگین‌ها نشان داد کمترین درصد کاهش ارتفاع گیاه آلوده نسبت به سالم در رقم افضل با میانگین 02/36 درصد و بیشترین درصد کاهش ارتفاع در رقم نسیم با میانگین 75/42 درصد مشاهده شد. بیشترین و کمترین درصد رشد گیاه آلوده نسبت به شاهد به ترتیب در ارقام افضل و نسیم با میانگین 98/63 و 25/57 درصد مشاهده شد. کمترین مقدار کوتولگی گیاه آلوده نسبت به سالم در ارقام افضل و کاسپین با میانگین 16/12 و 42/13 درصد و بیشترین مقدار آن در رقم نسیم با میانگین 14/16 درصد مشاهده شد. کمترین درصد کاهش وزن تر گیاه آلوده نسبت به سالم مربوط به رقم افضل با میانگین 92/8 درصد و بیشترین مقدار مربوط به ارقام نسیم و استورم به ترتیب با میانگین 49/33 و 16/28 درصد بود. کمترین درصد کاهش وزن خشک در ارقام افضل و جانت به ترتیب 94/38 و 32/35 درصد با میانگین و بیشترین مقدار در ارقام استورم و نسیم به ترتیب با میانگین 53/64 و 33/67 درصد مشاهده شد. به نظر می‌رسد که برخی ارقام خیار تاثیر مناسبی در تحمل به آفت مینوز سبزی و صیفی داشت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of the tolerance of different varieties of greenhouse cucumber to leaf miner, Liriomyza sativae (Blanchard)
Authors
abbas marufpoor, Akbar Ghassemi-Kahrizeh, ABBAS HOSSEINZADEH
Abstract
Vegetable leaf miner, Liriomyza sativae Blanchard, is one of the most important and destructive greenhouse cucumber pests in South and Central America and Europe that caused heavy damage to greenhouses and cucumber fields. This pest is one of the most important pests of greenhouse cucumbers in Iran. Since the use of resistant cultivars is considered as one of the effective on IPM program, the tolerance of the seven cultivars of greenhouse cucumbers (Khasib, Radiante, Caspian, Nisim, Storm, Janet and Afzal) to vegetable leaf miner were examined in greenhouse condition with temperature of 27 ± 2 ° C, relative humidity of 60 ± 5% and an light period of 16 hours of light and 8 hours of darkness. Decrease the plant height, the plant growth rate, the shortness rate and the fresh weight and the dry weight loss of cultivars were compared with control cultivars in a randomized complete block design. Analysis of variance of the data showed a significant difference between studied cultivars. Comparison of meanings showed that the lowest decrease plant height was observed in Afzal cultivar with mean of 36.2% and the highest decrease plant height was observed in Nasim cultivar with mean of 42.75%. The highest and the lowest percentage of infected plant growth comparing to the control were observed in Afzal and Nasim cultivars with means of 63.98% and 57.25%, respectively. The lowest shortness rate of the infected plant comparing to the control was observed in Afzal and Caspian cultivars with means of 13.42 and 12.16 percent and the highest amount was observed in Nasim with mean of 16.14 percent, respectively. The lowest fresh weight loss in infected plants comparing to the control was observed in Afzal cultivar with mean of 8.92% and the highest were observed in Nasim and Storm cultivars with means of 33.49% and 28.16%, respectively. The lowest dry weight loss in infected plants comparing to the control were observed in Afzal and Janet cultivars with means of 38.94 and 35.32 percent and the highest dry weight loss were observed in Storm and Nasim cultivars with means of 64.53 and 67.33 percent, respectively. It seems some cucumber cultivars have a good effect on tolerance of vegetable leaf miner.
Keywords
plant resistance, Integrated pest management, tolerance