اولین گزارش از آلودگی طبیعی درختان لیمو لیسبون (Citrus x limon cv. Lisbon) به فیتوپلاسمای عامل جاروک لیموترش
XML
نویسندگان
1بلوار امام خمینی / مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
2بلوار امام خکینی، نبش خیابان طلوع، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
3مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
4بندرعباس، بلوار امام خمینی، نبش خیابان طلوع، مرکز تحقیقات و آموزش و منابع طبیعی هرمزگان
چکیده
لیمو لیسبون (Citrus x limon cv. Lisbon) یکی از ارقام تجاری مهم مرکبات در استان‌های جنوبی کشور است. در سالیان اخیر کشت این رقم به عنوان جایگزین لیموترش (Citrus aurantifolia) در مناطق آلوده به بیماری جاروک لیموترش روند رو به رشدی داشته است. طی بازدیدهای انجام شده در سال 1397 از باغ‌های مرکبات استان هرمزگان در تعدادی از درختان لیمو لیسبون، علائم آلودگی فیتوپلاسمایی شامل جارویی، باریک شدن پهنک برگ و زردی مشاهده شد. برای شناسایی فیتوپلاسمای همراه با بیماری، نمونه‌ی برگ از چهار درخت دارای علائم و یک درخت بدون علائم گرفته، و استخراج دی‌ان‌ای از 2/0 گرم بافت رگبرگ به روش CTAB انجام شد. ردیابی فیتوپلاسما در نمونه‌های دی‌ان‌ای با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز مستقیم و دو مرحله‌ای (آشیانه‌ای) انجام شد. در آزمون پی‌سی‌‌آر مستقیم از آغازگرهای P1/P7و در آزمون پی‌سی‌آر دو مرحله‌ای در دور اول از جفت آغازگرP1/P7 و در دور دوم از جفت آغازگر Rl6F2n/R16R2 استفاده شد. در تمام نمونه‌های دارای علائم در آزمون‌های پی‌سی‌آر مستقیم و دو مرحله‌ای به ترتیب قطعات مورد انتظار 1800 و 1250 جفت باز تکثیر شد. تحت همین شرایط در نمونه‌های فاقد علائم و آب مقطر سترون چنین قطعه‌ای تکثیر نشد. به منظور تایید شناسایی، محصول پی‌سی‌آر دو مرحله‌ای به‌طور مستقیم تعیین توالی و با نرم‌افزار BioEdit (v. 5.0.9) ویرایش شد. نتایج جستجوی بلاست با استفاده از توالی به دست آمده نشان داد که فیتوپلاسمای همراه با درختان لیمو لیسبون شباهت 100 درصدی با فیتوپلاسمای عامل جاروک لیموترش (KU052827، MF071490 و LT558766)، Candidatus Phytoplasma aurantifolia دارد. بیماری فیتوپلاسمایی جاروک لیموترش یکی از تهدیدات باغ‌های لیموترش و سایر مرکبات حساس در کشورهای ایران، عمان و امارات است. این بیماری باعث کاهش محصول درختان آلوده و در نهایت نابودی کامل آن-ها در زمان کوتاهی می‌گردد. این اولین گزارش از آلودگی طبیعی درختان لیمو لیسبون به Ca. Phytoplasma aurantifolia در ایران و جهان است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
First report of natural infection of lemon Lisbon (Citrus x limon cv. Lisbon) trees to lime witches’ broom phytoplasma
Authors
Mohsen Amiri Mazraie, Majeed askari seyhooei, Abdoolnabi Bagheri, siavash samavi evazi
Abstract
Lemon Lisbon (Citrus x limon cv. Lisbon) is an economically important citrus species grown in southern Iran. In 2018, several lemon Lisbon trees with typical symptoms of phytoplasms diseases were observed in the citrus orchards of Hormozgan province, Iran. The symptomatic plants showed witches’ broom, yellowing and narrowing leaves. To identify association of phytoplasma with the symptomatic plants, the total genomic DNA was extracted from 0.2 g midribs of four symptomatic and one asymptomatic plants using modified cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) method. The samples were checked for phytoplasma DNA by direct-PCR using the phytoplasma universal primer pair P1/P7 and nested-PCR using primers P1/P7 (first round) followed by R16F2n/R16R2 (second round). Amplicons of the expected sizes (1800 and 1250 bp) were observed in direct and nested-PCR, respectively, in all symptomatic plants but not from symptomless plant or sterile distilled water as negative controls. A positive nested-PCR product was directly sequenced and edited using BioEdit (v. 5.0.9). BLAST search using sequenced contigs showed that the phytoplasma associated with lemon Lisbon had 100 % nucleotide identity with lime witches’ broom (LWB) phytoplasma (accession no: KU052827, MF071490 and LT558766), ‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’. Witches’ broom disease of lime is the most critical threats of limes and other susceptible citrus in southern Iran, Oman and the UAE, causing yield losses and destruction of the infected trees in a short time. To our knowledge, LWB associated phytoplasma is related to the Peanut witches' broom (16SrII) phytoplasma group of the Candidatus Phytoplasma. This report is the first study regarding of natural infection of lemon Lisbon trees by LWB phytoplasma in Iran and most probably in the world.
Keywords
Detection, Witches&rsquo, broom, 16SrII