شناسایی و طبقه بندی بیماری‌های فیتوپلاسمایی در مزارع سبزی و صیفی‌ استان هرمزگان
XML
نویسندگان
1بلوار امام خمینی / مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
2بلوار امام خکینی، نبش خیابان طلوع، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
3مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
4بندرعباس، بلوار امام خمینی، نبش خیابان طلوع، مرکز تحقیقات و آموزش و منابع طبیعی هرمزگان
چکیده
استان هرمزگان یکی از مناطق مهم کشور در تولید گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل، خیار و سایر محصولات جالیزی خارج از فصل محسوب می‌شود. با این حال تولید این محصولات تحت تاثیر بیماری‌ها و آفات مختلف با محدودیت‌هایی روبرو است. یکی از تهدید‌های جدی گیاهان صیفی و جالیز در مزارع استان هرمزگان بیماری‌های فیتوپلاسمایی غنچه درشت و فیلودی در گوجه فرنگی، بادمجان و فلفل دلمه‌ای است. در بازدید‌های انجام گرفته در فصل‌های زراعی 1395 و 1396، از گیاهان گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل دلمه‌ای و خیارسبز با علائم مشابه بیماری-های فیتوپلاسمایی نمونه برداری شد. علائم مشاهده شده در گیاهان گوجه فرنگی؛ غنچه درشت و ضخیم شدن و راست ایستادن شاخه‌ها، در گیاهان بادمجان؛ فیلودی، گل سبزی، غنچه درشت، زردی و ریز برگی، در فلفل دلمه‌ای؛ غنچه‌ درشت، زردی و کوتولگی و در خیار سبز؛ فیلودی و ریز برگی بود. برای شناسایی فیتوپلاسمای همراه با بیماری، استخراج دی‌ان‌ای از 2/0 گرم بافت رگبرگ با روش CTAB انجام شد. ردیابی فیتوپلاسما در نمونه‌های دی‌ان‌ای با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز مستقیم و دو مرحله‌ای (آشیانه‌ای) انجام شد. در آزمون پی‌سی‌‌آر یک مرحله‌ای از آغازگرهایP1/P7 و در آزمون پی‌سی‌آر دو مرحله‌ای در دور اول از جفت آغازگرP1/P7 و در دور دوم از جفت آغازگر Rl6F2n/R16R2 استفاده شد. در تمام نمونه‌های دارای علائم در آزمون‌های پی‌سی‌آر مستقیم و دو مرحله‌ای به ترتیب قطعات مورد انتظار 1800 و 1250 جفت باز تکثیر شد. تحت همین شرایط در نمونه‌های فاقد علائم و آب مقطر سترون چنین قطعه‌ای تکثیر نشد. به منظور تایید شناسایی، محصول پی‌سی‌آر دو مرحله‌ای به‌طور مستقیم تعیین توالی و با نرم‌افزار BioEdit (v. 5.0.9) ویرایش شد. نتایج جستجوی بلاست با استفاده از توالی به دست آمده نشان داد که فیتوپلاسمای همراه با غنچه درشت در نمونه‌های فلفل دلمه‌ای، بادمجان، گوجه فرنگی، و فیلودی در خیار و بادمجان بیشتر از 97 درصد با فیتوپلاسماهایی از گروه 16SrII شباهت دارد. همچنین یکی از جدایه‌های غنچه درشت گوجه فرنگی شباهت 100 درصدی به فیتوپلاسماهای گروه 16SrVI نشان داد. در گذشته چندین فیتوپلاسمای همراه با بیماری غنچه درشت گوجه فرنگی از ایران گزارش شده است که از نظر رده‌بندی در گروه‌های 16SrI, VI, IX, XII قرار گرفته‌اند. این اولین گزارش از وقوع بیماری غنچه درشت گوجه فرنگی متعلق به گروه 16SrII در ایران است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Identification and classification of phytoplasmas diseases of vegetables crops in Hormozgan province
Authors
Mohsen Amiri Mazraie, Majeed askari seyhooei, Abdoolnabi Bagheri, siavash samavi evazi
Abstract
Hormozgan province is one of the main regions in producing tomatoes, eggplants, peppers, cucumbers and other vegetables in the winter season in Iran. However, the production is often adversely affected by a number of pests and diseases. Big bud and phyllody both are economically important diseases of vegetables crops in Iran. In 2017-2018, many plants with typical symptoms of phytoplasms diseases were collected from vegetable farms of Hormozgan province. The most important symptoms observed in the collected plant were including big bud, thick and upright standing stems in the tomato plants; phyllody, virescence, big bud, yellowing and little leaves in the eggplant plants; big bud, yellowing and stunting in the pepper plants and phyllody in the cucumber plants. To confirm association of phytoplasma with the symptomatic plants, the total genomic DNA was extracted from 0.2 g midribs of symptomatic and asymptomatic of each plants using modified cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) method. The samples were tested for phytoplasma DNA by direct-PCR using the phytoplasma universal primer pair P1/P7 and nested-PCR using primers P1/P7 (first round) followed by R16F2n/R16R2 (second round). Amplicons of the expected sizes (1800 and 1250 bp) were observed in direct and nested-PCR in all symptomatic plants, respectively, but not from symptomless plant or sterile distilled water as negative controls. A nested-PCR product from each plant was directly sequenced and edited using BioEdit (v. 5.0.9). BLAST search using obtained sequences showed that the phytoplasmas associated with big bud in samples of pepper, eggplant, tomato and phyllody samples in cucumber and eggplant is belong to 16SrII group. Moreover, one of the tomato isolates showed 100 % similarity with the 16SrVI phytoplasma group. There are several reports regarding association of big bud diseases with tomato in Iran which all are closer to the members of 16SrI, VI, IX, and XII groups. To our knowledge, this is the first report of natural infection of tomato by a 16SrII phytoplasma in Iran.
Keywords
Big bud, Phyllody, Tomato, eggplant, pepper