تغییرات سطح خواب در دو توده عروسک پشت پرده (Physalis sp) پس از ریزش از گیاه مادری
XML
نویسندگان
1اهواز- ملاثانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
2گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
3دانشجوی کارشناسی
چکیده
به منظور شکستن خواب و بررسی مدت زمان مورد نیاز برای پس رسی دو توده عروسک پشت پرده(Physalis sp) به عنوان علف هرز مزارع چغندرقند، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال 1396 انجام گرفت. فاکتور اول شامل زمان های پس رسی (0، 14، 28، 35، 42، 49، 56 و 63 روز پس از خارج شدن از میوه سته) و فاکتور دوم پرایمینگ بذور (بدون پرایمینگ، جیبرلین 1000 پی پی ام و نیترات پتاسیم 2000 پی پی ام و فاکتور سوم دو توده عروسک پشت پرده (توده فارس و توده لرستان) بود. تفاوت معنی داری بین دو گونه جمع آوری شده از فارس و لرستان از لحاظ خواب مشاهده گردید، به طوری که در توده فارس در شرایط بدون پرایمینگ بعد از گذشت 35 روز از جداسازی بذرها از میوه سته جوانه زنی به میزان 98 درصد مشاهده شد. این در حالی بود که در توده لرستان جوانه زنی کمتر از 50 درصد بود. در شرایط بدون پرایمنیگ بذرهای توده لرستان 65 روز پس از جدا سازی از میوه سته بیش از 90 درصد جوانه زنی داشتند. کاربرد جیبرلین به میزان 1000 و نیترات پتاسیم به میزان 2000 پی پی ام در دو گونه عروسک پشت پرده منجر به افزایش درصد جوانه زنی گردید، به طوری که در دو توده، در دو هفته پس از جدا سازی از میوه سته، درصد جوانه زنی بیش از 98 درصد بود. کاربرد جیبرلین نسبت به نیترات پتاسیم منجر به افزایش بیشتر سرعت جوانه زنی در دو توده گردید. به طور کلی مدت زمان خواب و نیاز به پس رسی در گونه لرستان نسبت به توده فارس بیشتر بود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
nge in dormancy after Seed Rain in two populations of Winter cherry (Physalis sp)
Authors
ahmad zare, Elham Elahifard, seyed hossein ghalandar, hajar naseri
Abstract
In order to determine the breaking of dormancy and The amount of after repining two populations of Winter cherry (Physalis sp) as weed of sugar beet fields, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design(CRD) with three replications at Khuzestan Agricultural science and Natural Resources University in 2018. The first factor including time of after ripening (0, 14, 28, 35, 42, 49, 56 and 63 days after separation of berry fruit) and the second factor of seed priming (without priming, gibberellin 1000 ppm and potassium nitrate 2000 PPM) and the third factor were two populations of Winter cherry (Fars and Lorestan). between the two species collected from Fars and Lorestan Significant differences were observed. in Fars population, in non-priming conditions after 35 days’ separation of berry fruit, germination was 98%, while in Lorestan less than 50%. In non-priming conditions, population of Lorestan had more than 90% germination 65 days after separation of berry fruit. application of gibberellin (1000 ppm) and potassium nitrate (2000 ppm) in two populations led to an increase in germination percentage, so that in two populations the percentage of germination was more than 98% two weeks after separation of berry fruit, Application of gibberellin compared to potassium nitrate led to an increase in the rate of germination in the two populations. Generally, the amount of dormancy and after ripening in Lorestan was higher than the Fars population.
Keywords
After Ripening, priming, germination, Gibberellin, potassium nitrate