بررسی اثر حشره کشی چند عصاره گیاهی روی پسیل پسته Agonoscena pistaciae Burckharat & Lauterer (Hem.: Psyllidae) در منطقه شاهرود
XML
نویسندگان
1خیابان آزادی - کوچه ۲۹/۱- پلاک۲- واحد ۵
2دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی تهران صندوق پستی 336-14115
32 Department of pesticides, Iranian Research Institute of Plant Protection, P .O . Box 193951454, Tehran, Iran
4عضو هیات علمی/مرکز تحقیقات شاهرود
چکیده
پسیل پسته Agonoscena pistaciae Burckharat & Lauterer (Hem.: Psyllidae) مهمترین آفت پسته در مناطق پسته‌کاری کشور است. کاربرد متراکم و مستمر سموم شیمیایی در باغات پسته موجب طغیان آفت و کاهش جمعیت دشمنان طبیعی شده است. در این تحقیق با تکیه بر مطالعات آزمایشگاهی صورت گرفته، تاثیر ترکیبات گیاهی دایابون و روغن منداب و مقایسه آن با حشره‌کش شیمیایی فنیتروتیون در باغ پسته در منطقه دهملا در شهرستان شاهرود بررسی گردید. برای انجام آزمایشات صحرایی از دایابون با غلظت‌های ۴۰۰۰، ۶۰۰۰ و ۸۰۰۰ پی-پی‌ام، روغن منداب با غلظت ۴۰۰۰ پی‌پی‌ام و فنیتروتیون با غلظت ۲۰۰۰ پی‌پی‌ام استفاده شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در شرایط مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه برداری در شش نوبت شامل یک روز قبل از تیمار، یک روز بعد از تیمار، ۳، ۷، ۱۴ و ۲۱ روز بعد از تیمار انجام شد. سپس میانگین جمعیت آفت در هر واحد آزمایشی محاسبه گردید و با استفاده از فرمول هندرسون – تیلتون(Henderson, 1955) درصد کارایی هر کدام از آفت‌کش‌ها در هر نوبت نمونه برداری محاسبه شد. در روزهای اولیه، اختلاف معنی داری بین تیمارها و شاهد مشاهده نشد اما کارایی آفت‌کش های گیاهی از روز هفتم پس از تیمار افزایش یافت و تا ۳ هفته پس از تیمار موثر بود. این در حالی است که از کارایی سم فنیتروتیون ۱۴ و ۲۱ روز پس از تیمار به طور قابل توجهی کاسته شد. لذا نتایج نشان می دهد که آفت کش های گیاهی در دزهای توصیه شده می توانند برای کنترل پسیل پسته امید بخش و قابل توصیه می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of the effect of insecticide on Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) in Shahroud region
Authors
azadeh mahdavian, Saeid Moharramipour, maryam negahban, Ahmad Dezianian
Abstract
Pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burkhardt & Lauterer (Hem.: Psyllidae) is one of the most important pest of pistachio orchard in Iran. Dense and continuous application of chemical pesticides in pistachio gardens has led to flooding of pests and a decline in the population of natural enemies. In this research, reviewed, based on laboratory studies, effect of herbal compounds of Dayabon and Arugula oil and its Comparison with Chemical Fenitrothion in pistachio garden in Dehmola County, Shahrood. 4000, 6000 and 8000 ppm Dayabon, 4000 ppm Arugula oil and 2000 ppm Fenitrothion used for field experiments. The experiment was conducted in a completely randomized block design in field conditions. Sampling was carried out on six occasions, one day before the treatment, one day after treatment, 3, 7, 14 and 21 days after treatment. Then, the average population of pests in each experimental calculated, Using the Henderson-Tilton formula (1955), was calculated the efficiency of each of the pesticides. In the early days, there was no significant difference between treatments and control. Whereas the effect of plant pesticides increased from seventh day after treatment and was effective for up to third week after treatment. However, the efficacy of Fenitrothion 14 and 21 days after treatment significantly decreased. According to the obtained results, botanical pesticides on recommended concentrations can be effective against pistachio psylla.
Keywords
Agonoscena pistaciae, Dayabon, Arugula oil, Fenitrothion, Henderson-Tilton