بررسی امکان اختلاط چند علف کش با کود و میزان تغییرات اسیدیته محلول سمپاشی در زراعت زعفران
XML
نویسندگان
بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد
چکیده
همزمانی محلول پاشی کودها در زعفران در اواخر زمستان و اوایل بهار (بدلیل عدم وجود ریشه فعال و جذب ریشه‌ای) با زمان کاربرد علف-کش‌های پس رویشی برای کنترل علف‌های هرز، اهمیت بررسی امکان اختلاط این دو را نشان می‌دهد. اختلاط کود با علف کشها در زعفران باعث کاهش هزینه های ناشی از سمپاشی-محلول پاشی و کاهش تعداد دفعات ورود ماشین آلات به مزرعه، کاهش فشردگی زمین و کاهش خسارت فیزیکی به زعفران می شود. به همین منظور این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی زعفران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی در مشهد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. کاربرد علف‌کش‌ها و کودها به طور مجزا (به فاصله 24 ساعت) و اختلاط با هم مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از اختلاط علف‌کش‌ها و کود‌ها، pH محلول اختلاط یافته اندازه‌گیری شد. تیمارها شامل پنج علف‌کش هالوکسی‌فوپ‌متیل 1 لیتر در هکتار، ستوکسی‌دیم 2 لیتر در هکتار، آترازین 1 کیلو‌گرم در هکتار، بنتازون 3 لیتر در هکتار و اکسی‌فلورفن 2 لیتر در هکتار به همراه شاهد وجین دستی و شاهد بدون علف‌کش و پنج کود شامل یک کود کامل ماکرو+ میکرو شامل عناصر NPK به ترتیب به میزان 20%-20%-20% درصد (وزنی)، و عناصر ریز مغذی شامل (ppm1000)Fe ، (ppm 500)Mn ، (ppm500)Zn ، (ppm500)Cu ، (ppm200) B و ( ppm5)Mo . اسید آمینه شامل اسید آمینه آزاد به میزان 20% (وزنی)، (% 5/5)N ، ماده آلی (25%)، (%18/0) Mgo ، (% 5/1) B ، (% 1) Fe ، (% 1/0) Mn ، (% 1/0) Zn و (% 001/0) Mo ، کلات آهن %2/13 Fe-EDTA و کلات روی %15 Zn-EDTA و یک کود رایج مورد استفاده در منطقه حاوی عناصر ماکرو+ میکرو (مخصوص محلول پاشی زعفران) شامل عناصر NPK به ترتیب 4%-8%-12% درصد (وزنی) و ریزمغذیهای آهن 2/0%، منگنز 1/0%، روی 1/0% و مس 05/0%. در تمامی اختلاط ها هیچگونه رسوب و ناسازگاری شیمیایی مشاهده نشد. نتایج اندازه گیریpH نشان داد علف کش بنتازون (78/8 pH=) قلیایی‌ترین و ستوکسی‌دیم (14/6 pH=) اسیدی‌ترین علف‌کش بود. کود مخصوص زعفران (55/4 pH=) و کلات آهن (73/5 pH=) نیز جزو اسیدی‌ترین کودها بودند که باعث اسیدی‌شدن مخلوط علف‌کش و کود شدند. تمامی علف‌کش ها چه در حالت اختلاط و چه در حالت کاربرد به فاصله 24 ساعت، باعث کنترل مناسب علف‌های‌هرز هدف شدند. علف‌‌کش اکسی‌فلورفن، ستوکسی‌دیم و هالوکسی‌فوپ‌متیل به تنهایی و یا در اختلاط با سایر کودها بخوبی توانستند علف‌های‌هرز باریک برگ را کنترل کنند. از سوی دیگر علف-کش‌های بنتازون و آترازین باعث کنترل مناسب علف‌های هرز پهن برگ شدند. کنترل علف‌های‌هرز در حالت اختلاط نسبت به مصرف جداگانه علف‌کشها و کودها اختلاف معنی‌داری نداشت. هیچ خسارتی بر روی زعفران در تیمارهای اختلاط مشاهده نشد که به نظر می‌رسد امکان اختلاط علف‌کش‌ها با کود‌ها در زعفران وجود دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Joint effects of herbicides with fertilizers and pH changes in their mixed solutions sprayed on saffron fields
Authors
Majid Abbaspoor
Abstract
Foliar application of fertilizers in saffron (which suffering from the lacking of the active root systems in late winter and early spring) is exactly overlaps the best time to spray chemicals to control weeds in saffron fields, then makes it important to know whether they can be mixed together in one spray tank. Mixed application of herbicides with fertilizers decreases the number of times the sprayers need to be deployed in the saffron fields leading to lower costs, lower crop injuries and lower soil compression. Furthermore, a field study was conducted to assess the joint effect of five different herbicides with five fertilizers in a completely randomized block design with three replications in Agricultural and Natural Resources Research and Education center of Khorasan-Razavi province, Mashhad, Iran, in 2017-2018 growing season. Five herbicides were including: haloxyfop methyl (1 l/ha), sethoxydim (2 l/ha), atrazine (1 kg/ha), bentazon (3 l/ha), oxyflourfen (2 l/ha) and five fertilizers were including: NPK (20%, 20%, 20%)+ micro nutrients, NPK (4%, 8%, 12%)+ micro nutrients (specifically formulated for saffron), Zn-EDTA (15%), Fe-EDTA (13.2%) and free amino acids (20% w/w). No sedimentation or chemical incompatibilities were observed in tank mixed solutions. Measurements of pH values in alone or tank mixed applications revealed that bentazon (pH=8.78) was the most basic and sethoxydim (pH=6.14) was the most acidic herbicides among the treatments which as a result affected the pH of the mixtures involved in. NPK (4%, 8%, 12%) + micro nutrients (specifically formulated for saffron) (pH=4.55) and Fe-EDTA (13.2%) (pH=5.73) were the most acidic fertilizers which affect the pH of the mixtures as well. Herbicides whether sprayed individually (by 24 h interval with foliar application of fertilizers) or tank mixed with fertilizers, well controlled target weeds. Oxyflourfen, sethoxydim and haloxyfop methyl well controlled grass weeds whilst bentazon and atrazine were successfully controlled broad leaved weeds. No significant differences in weed control rate observed between individual or mixed application of herbicides and fertilizers. No saffron injury observed in mixed application of herbicides and fertilizers and therefore, their tank mixed application are seems to be safe enough to be sprayed on saffron fields.
Keywords
Fe-EDTA, Free amino acids, Zn-EDTA