بررسی کارآیی فرمولاسیون ULV حشره‌کش دلتامترین برای کنترل ملخ‌های شاخک کوتاه
XML
نویسندگان
1محقق/بخش تحقیقات حشره‌شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
2محقق/سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران
چکیده
مدت زیادی است که به دلیل عدم دسترسی به فرمولاسیون‌های مناسب از حشره‌کش‌ها برای کنترل ملخ در کشور، از تکنیکال سموم به جای فرمولاسیون ULV استفاده می شود که اصولا به لحاظ بهداشتی و زیست محیطی دارای مشکلات زیادی است. در راستای معرفی فرمولاسیون مناسب از حشره‌کش‌ها، اقدام به آزمایش ترکیب پیرتروئید دلتا‌مترین با نام تجاریULV 1.25 Delros گردید. این آزمایش در دو منطقه لوشان در استان گیلان و آب‌بر در استان زنجان در محل‌های نشو و نمای ملخ‌مراکشی انجام گرفت. مساحت قطعات آزمایشی 1000 متر مربع بود و از دستگاه ULV پاش spinning disc برای محلول‌پاشی استفاده شد. نتایج این آزمایشات نشان داد که میزان تلفات در دزهای 300 و 500 میلی لیتر در هکتار دلتامترین Delros ULV 1.25% و دز 1 لیتر درهکتار مالاتیون EC 57%، یک روز بعد از سمپاشی به ترتیب 8/6 ±5/63%، 4/1 ±6/90% و 2/4 ± 9/81% برای لوشان و 7/4±09/65%، 6/4 ± 4/86% و 5/3 ±/89% برای آب‌بر بود. میزان تلفات در دزهای 300 و 500 میلی لیتر در هکتار دلتامترین Delros ULV 1.25% و دز 1 لیتر درهکتار مالاتیون EC 57%، سه روز بعد از سمپاشی به ترتیب 5/1±9/62%، 1/4±3/82% و 8/5±5/82% برای لوشان و 8/6±4/53%، 6/2±4/92% و 8/3±4/%88 برای آب‌بر بود. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که در هر دو منطقه و در هر دو روز Delros ULV 1.25% با دوز 500 میلی لیتر در هکتار و مالاتیون 1 لیتر درهکتار در گروه a و Delros ULV 1.25% با دوز 300 میلی‌لیتر در هکتار در گروه b قرار می‌گیرند. بدین ترتیب Delros ULV 1.25% با دوز 500 میلی‌لیتر در هکتار برای کنترل ملخ‌ها قابل توصیه است.
کلیدواژه ها
 
Title
To investigate the efficacy of ULV formulation of Deltamethrin on short horn grasshoppers
Authors
Mehran Ghazavi, Ahmad Heidary
Abstract
Absence of appropriate insecticide formulation for grasshopper and locust control in our country has been led to use of technical instead of ULV formulations posing health and environmental issues. To overcome this deficiency a pyrethroid insecticide, deltamethrin (Delros ULV 1.25) has been tested against Moroccan locust (Dociostaurus maroccanus Thunberg). Experimental plots were 1000 m2 and insecticides were sprayed with spinning disk sprayer. Results showed that percent mortality for Delros ULV 1.25% at 300 and 500 ml/ha and Malathion EC 57% at 1 l/ha at 1-day after application were 63.5 ± 6.8%, 90.6 ± 6% and 81.9 ± 4.2% in Lowshan (Gilan province) and 65.09 ± 4.7%, 86.4 ± 4.6% and 89 ± 3.5% in Abbar (Zanjan province) respectively. The figures were 62.9 ± 1.5%, 82.3 ± 4.1% and 82.5 ± 5.8% for Lowshan and 53.4 ± 6.8%, 92.4 ± 2.6% and 88.4 ± 3.8% for Abhar 3 days after application respectively. Mean comparison showed that deltamethrin at the higher dose and malathion at 1 L/ha were placed in group A and Deltamethrin at the lower dose in group B. So deltamethrin can be recommended for short horned grasshoppers control at 500 ml/ha.
Key words: grasshopper, Delros®, Ultra Low Volume (ULV) formulation
Keywords
Grasshopper, Delros®, ULV formulation