دعوتنامه برای روسای محترم انجمن های عضو اتحادیه انجمن های علوم گیاهپزشکی ایران و نیز تعدادی از مدیران و صاحب نظران این حوزه
1397-01-28

دعوتنامه برای روسای محترم انجمن های عضو اتحادیه انجمن های علوم گیاهپزشکی ایران و نیز تعدادی از مدیران و صاحب نظران این حوزه جهت کسب رهنمودها و نظرات تخصصی و بویژه جلب حمایت های مادی و معنوی برای برگزاری بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران (موضوع نامه شماره 201 مورخ 20 فروردین 1397 دبیرمحترم اتحادیه انجمن های علوم گیاهپزشکی ایران جهت شرکت در جلسه مورخ 9 اردیبهشت 1397).(مشاهده متن دعوت نامه)