فهرست هتلهای قابل دسترس در محل برگزاری کنگره
1396-12-15

 

فهرستی از هتلها و مهمان پذیرهای موجود در نزدیکی محل برگزاری بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) بشرح زیر باستحضار می رسد. با توجه به فاصله زمانی چند ماهه تا زمان برگزاری کنگره در شهریور سال 1397، هنوز قیمت دقیق از هزینه های اقامت در این هتل ها ارائه نشده است که در ماه های آتی این قیمت ها مشخص و در سامانه به اطلاع خواهد رسید.

 

1-      هتل بین المللی 5 ستاره آذین، با ظرفیت 180 نفر 5/3 کیلومتری دانشگاه

2-      هتل بتانیک 5 ستاره ممتاز با ظرفیت 120 نفر و سوئیت های اختصاصی 6 کیلو متری دانشگاه

3-      هتل جهانگردی پارک جنگلی نهارخوران با ظرفیت 170 نفر ( 4 ستاره ) 12 کیلومتر از محل کنگره.

4-     هتل شهاب 5 ستاره با ظرفیت 85 نفر و سوئیت های مجزا حدود 10 کیلومتر از محل کنگره(در مسیر جنگل نهارخوران).

5-      هتل طهماسبی 3 ستاره شبی با ظرفیت 70 نفر حدود 4 کیلومتری از محل پردیس دانشگاه.

6-      هتل معروف 3 ستاره با ظرفیت 60 نفر حدود 3 کیلومتری از محل پردیس دانشگاه.

7-     مهمانسرای راه و ماه با ظرفیت 65 نفر حدود 10 کیلومتری از محل کنگره (در مسیر پارک جنگلی نهارخوران گرگان).

8-     هتل فرهنگیان 4 ستاره با ظرفیت 220 نفر حدود 8 کیلومتری از محل کنگره (در مسیر بلوار نهارخوران).

9-      مجموعه اقامتگاه جنگلی و پذیرایی دانشگاه که در جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه بنام شصت کلاه با فاصله14  کیلومتری از دانشگاه قرار دارد (با ظرفیت 500 نفر به بالا).