تفاوت جوانه زنی بذرهای علف هرز منداب در پاسخ به دماهای مختلف
XML
نویسندگان
1اهواز- ملاثانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
2گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
3دانشجوی کارشناسی گیاهپزشکی
چکیده
منداب به عنوان یکی از علف های هرز مزارع غلات کشور به خصوص در استان خوزستان معرفی شده است. در خورجین منداب دو نوع بذر زرد و سیاه رنگ قابل توجه است. بدین منظور اثر دماهای مختلف بر جوانه زنی بذرهای مختلف منداب (بذرهای زرد رنگ و سیاه رنگ) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال 1397 انجام گرفت. فاکتور اول شامل نوع بذر منداب (بذرهای زرد رنگ و بذرهای سیاه رنگ) و فاکتور دوم دماهای مختلف (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35 و 40 درجه سانتیگراد) بود. نتایج نشان داد که بین دو بذر زرد و سیاه رنگ منداب از لحاظ جوانه زنی تفاوت معنی داری وجود دارد به طوری که بذرهای زرد رنگ دارای جوانه زنی بیشتری (63 درصد) نسبت به بذور سیاه رنگ (54 درصد) داشتند. نتایج دما نشان داد که بین دماهای 5(88 درصد)، 10(91 درصد)، 15(89 درصد)، 20 (89 درصد) و 25 درجه سانتیگراد (92 درصد) از لحاظ جوانه زنی تفاوت معنی داری وجود نداشت اما میزان درصد جوانه زنی منداب در دمای 30 درجه سانتیگراد 18 درصد بود که با دماهای فوق اختلاف معنی داری داشت. در دمای 35 و 40 درجه سانتیگراد جوانه زنی مشاهده نگردید. سرعت جوانه زنی نیز با افزایش دما افزایش یافت و بیشترین سرعت جوانه زنی در 25 درجه سانتیگراد مشاهده گردید بعلاوه سرعت جوانه زنی در بذرهای زرد رنگ نسبت به بذر سیاه رنگ بیشتر بود. این احتمال وجود دارد که بذرهای سیاه رنگ دارای خواب و پس رسی بیشتری نسبت به بذرهای زرد رنگ داشته باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Difference germination of seed types of Rocket weed (Eruca sativa Miller) response to different temperatures
Authors
ahmad zare, Elham Elahifard, maede malekpoor
Abstract
Rocket (Eruca sativa Miller) also introduces as one of the weeds of the country's cereals, especially in Khuzestan province. There are two types of yellow and black seed in Silique fruit of Rocket. In order to effect the different temperatures on germination of seed types (yellow and black seeds), a factorial experiment was conducted in a completely randomized design(CRD) with three replications at Khuzestan Agricultural science and Natural Resources University in 2018. The first factor was seed types of Rocket (yellow and black seeds) and the second factor was different temperatures (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 °c). The results illustrated that there was a significant difference germination between the two yellow and black seeds, so that yellow seeds had more germination (63%) than black seeds (54%). Also, the results of temperature showed that there was no significant difference between germination between 5 (88%), 10 (91%), 15 (89%), 20 (89%) and 25 °C (92%) but percentage of seed germination at 30 °C was 18% which had a significant difference with the above temperatures. No germination was observed at 35 and 40 °C. by increasing temperature, the rate of germination increased and the highest rate of germination was observed at 25 °C further the germination rate of yellow seeds was higher than black seeds. This is likely that black seeds have more dormancy and after ripening than yellow seeds.
Keywords
: Germination Percentage, Germination rate, Dormancy, After Ripening, Silique